Dokumenty RwDN 2011

Dokumenty obowiązujące dla ogłoszonego naboru 14-02-11-03.2011:

 1. Informacja o konkursie: pobierz
 2. Formularz wniosku – wersja pdf: pobierz
 3. Formularz wniosku – wersja do edycji: pobierz
 4. Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 5. Errata do instrukcji: pobierz
 6. Ekonomiczny Plan Operacji – wersja pdf: pobierz
 7. Ekonomiczny Plan Operacji – wersja do edycji: pobierz
 8. Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji: pobierz
 9. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – wersja pdf: pobierz
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – wersja do edycji: pobierz
 11. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażaniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – wersja pdf: pobierz
 12. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażaniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – wersja do edycji: pobierz
 13. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: pobierz
 14. Wzór zapytania ofertowego – wersja pdf: pobierz
 15. Wzór zapytania ofertowego – wersja do edycji: pobierz
 16. Kryteria wyboru operacji: pobierz
 17. Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny: pobierz
 18. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 07.09.2010r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie szczgółowych warunków i trybu przyznawania pomocy pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2010 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej” objętego Prpgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 października 2007: pobierz
 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008r – zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz