Ankiety monitorujące

Po realizacji i rozliczeniu projektów złożonych do LGD w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” prosimy o wypełnienie ankiet monitorujących i dostarczenie ich na adres Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Ankiety zamieszczone są w zakładce KONKURSY/PROW-LEADER+, ANKIETY MONITORUJĄCE .

Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przygotowuje wniosek o pozyskanie dodatkowych środków  (nie więcej niż 5.000.000,00 zł do wykorzystania do 2015 r.  w ramach Osi 4 – LEADER PROW 2007-2013). W tym celu LGD powinna zaplanować nowe działania, które będą mogły być wprowadzone i zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W dniu 27 marca 2012 r. Zarząd LGD podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z przedstawicielami lokalnej społeczności w zakresie planowanych do wprowadzenia i realizacji w ramach LSR nowych działań.

Proponujemy opracowanie i wytyczenie oraz skomunikowanie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych) na całym obszarze LGD (we wszystkich 14 gminach członkowskich) oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury turystycznej (miejsca odpoczynku,  punkty widokowe, punkty informacji turystycznej, jednolite oznakowania).

Z związku z powyższym zapraszamy Państwa do zgłaszania opinii na temat zaplanowanych nowych działań wprowadzanych do LSR oraz ewentualnych propozycji nowych zadań, które należałoby wprowadzić do realizacji w ramach LSR. Opinie prosimy kierować na adres e-mail: lgd@nida.pl bądź listownie na adres biura LGD.

Wszystkie Państwa propozycje będą przedstawione podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Nowe konkursy LGD

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór III),
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór III)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 07.05.2012r. do 21.05.2012r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” , ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

 1. Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

oraz w:

 1. biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1
 2. siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Limit dostępnych środków wynosi w zakresie:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 793.282,00 zł
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 1.089.281,00 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 18
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 19

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dkumentacja konkursowa znajduje się w zakładce – KONKURSY-PROW-LEADER

Konkurs na najlepszą potrawę regionalną

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą potrawę regionalną,
który odbędzie się 5 maja w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/ Nidzicy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy: osoby fizyczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, gospodarstwa agroturystyczne  mające swoją siedzibę na terenie funkcjonowania LGD.

Konkurs zorganizowany zostanie w 3 kategoriach: potrawy z mięsa, potrawy z ryb, ciasta i desery. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 27 kwietnia 2012 r., na jeden z podanych poniżej kontaktów:

 1. e-mail:  lgd@nida.pl
 2. fax: 89 625 43 37
 3. listownie: Lokalna Grupa DziaŁania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Pliki do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne RwDN

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązujące dla ogłoszonego naboru wniosków w dniach od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Ekonomiczny Plan Operacji:

3. Oświadczenie Właściciela lub Współwłaściciela o wyrażaniu zgody na realizację operacji:

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

5. Wzór zapytania ofertowego:

6. Wzór gwarancji:

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załacznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstwaianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:

8. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc:

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych

10. Kryteria wyboru operacji:

11. Wykaz dokumentów niezbędnych:

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
 • rozporządzenie zmieniające z dnia 6 maja 2008: pobierz
 • rozporządzenie zmieniające z dnia 13 lipca 2010: pobierz
 • rozporządzenie zmieniające z dnia 7 września 2010: pobierz
 • rozporządzenie zmieniające z dnia 17 sierpnia 2011: pobierz