Beneficjenci małych projektów

Informujemy, że potencjalni beneficjenci osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektów muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Beneficjenci muszą złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek do pobrania: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Uwaga beneficjenci małych projektów

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pożyczkę ze środków funduszu pożyczkowego na realizacje „małych projektów” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 LEADER na obszarze działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Pożyczki są nieoprocentowane i przeznaczone na prefinansowanie otrzymanych dotacji z w/w programu. Udzielane są do wysokości 16 000,00 zł a maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, jednak może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach.

Więcej informacji na temat Funduszu pożyczkowego – linia pożyczkowa dla organizacji pozarządowych na realizację
„małych projektów” w ramach Programu LEADER można uzyskać w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, pod numerem
telefonu 89 625 36 51.

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej www.nida.pl w zakładce PROGRAMY

Zmiana w Regulaminie konkursu

Uległ przedłużeniu termin skaladania prac konkursowych do 30 sierpnia 2013. Ponadto w konkursie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze oraz organizacje mające swoją siedzibę na terenie działania LGD.

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców z obszaru działania LGD, podmioty gospodarcze oraz organizacje mające swoją siedzibę na terenie działania LGD do udziału w konkursie na pamiątkę lokalną obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, którego celem jest pozyskanie pamiątki służącej do promocji obszaru LGD oraz stanowiącej atrakcję dla turystów. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego oraz przedmiotu wykonanego w różnych technikach z uwzględnieniem charakterystycznych dla obszarów zasobów tj. glina, drewno, wiklina, kamień itp. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeń oraz dostarczenie pracy konkursowej do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz. 16.00, do siedziby biura LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie zawarte są w załączonym regulaminie.

Nabór wniosków

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” OGŁASZA KONKURS
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty (nabór VI)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 26.08.2013r. do 09.09.2013r. Decyduje data wpływu wniosku do biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” ,
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

 • Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 • oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, Plac Wolności 1
 • i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1

IV. Limit dostępnych środków w naborze: 1 406 703,45 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Minimalna ilość punktów operacji niezbędna do zakwalifikowania projektu – 11 pkt.

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dokumenty aplikacyjne MP (nabór VI, 26.08. – 09.09. 2013)

 • aktywny formularz wniosku w formacie pdf: pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 • kryteria wyboru operacji: pobierz
 • wykaz dokumentów niezbędnych: pobierz
 • edytowalna wersja formularza dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis: pobierz

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009: pobierz
 • Rozporządzenie zmienaijące z dnia 19 sierpnia 2010: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 marca 2012: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 grudnia 2012: pobierz