Nabór wniosków

Uwaga!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” OGŁASZA KONKURS w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty ( nabór VII )

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 14.02.2014r. do 28.02.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” , Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

 • Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, Plac Wolności 1
 • Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1

IV. Limit dostępnych środków w naborze: 650 000,00 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Minimalna ilość punktów operacji niezbędna do zakwalifikowania projektu – 11 pkt.

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dokumenty aplikacyjne MP (nabór VII, 14.02. – 28.02. 2014)

 • aktywny formularz wniosku w formacie pdf: pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 • kryteria wyboru operacji: pobierz
 • wykaz dokumentów niezbędnych: pobierz
 • edytowalna wersja formularza dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis: pobierz

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009: pobierz
 • Rozporządzenie zmienaijące z dnia 19 sierpnia 2010: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 marca 2012: pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 grudnia 2012: pobierz

Doradztwo i animacja

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Doradztwo oraz animacja w zakresie tematycznym: tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się 10 stycznia br. w Nidzicy, Plac Wolności 1 o godz. 10:00  w celu rozpatrzenia odwołań.