Spotkanie upowszechniające regranting

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje projekt nt. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, w wyniku którego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wdrożony został mechanizm regrantingu.

Regranting polega na tym, że wybrana organizacja pozarządowa przekazuje środki otrzymane w formie dotacji lub grantu od samorządu, w całości lub w części innym organizacjom według opracowanych i przyjętych zasad i procedur. Organizacja ta jest zatem operatorem otrzymanych środków, a pozostałe organizacje mogą ubiegać się do niej o dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które ma na celu przedstawienie modelu regrantingu, doświadczeń i efektów z jego wdrażania w regionie, a także idei, zasad i korzyści ze stosowania regrantingu przez organizacje pozarządowe. Na spotkaniu zaprezentowany zostanie także Podręcznik o regrantingu – jak wdrażać ten mechanizm w samorządach gminnych i powiatowych, oraz film na ten temat.

Spotkanie odbędzie się 26 września 2014 roku w godzinach 14.00 – 18.00 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce koło Nidzicy.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA – Ewa Sutkowska, nr tel.: 89 625 36 51, wew. 4, lub e-mail: e.sutkowska@nida.pl

Do pobrania:

Lista rankingowa wniosków

W dniu 2 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działania – tzw. „Małe projekty”.

Lista rankingowa do pobrania: pobierz

Informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Plik do pobrania