Zaproszenie

WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH WE WSZYSTKICH  GMINACH CZŁONKOWSKICH LGD,  PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczęciem procedury  przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3.06.2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020,

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gmin obszaru działania.

Szczegółowy program warsztatów:

  1. ogólne założenia PROW 2014 – 2020 – zadania realizowane przez LGD,
  2. partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),
  3. partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania,  opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Czekamy na Państwa!

              419-bez-tytulu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
Informacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – www.lgdbmk.pl
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”,
objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o pracach nad Strategią

WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH WE WSZYSTKICH GMINACH CZŁONKOWSKICH LGD, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCÓW.

W związku z rozpoczęciem procedury przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020,

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gmin obszaru działania.

Szczegółowy program warsztatów:

  1. ogólne założenia PROW 2014 – 2020 – zadania realizowane przez LGD,
  2. partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),
  3. partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Czekamy na Państwa!

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl Informacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – www.lgdbmk.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram warsztatów do pobrania: pobierz *doc

Dokumenty dotyczące okresu programowania 2014-2020:

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
  2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
  3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – pobierz *pdf
  4. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – pobierz *pdf