Harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

Harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

I.     DIAGNOZA I ANALIZA SWOT

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres: lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Metody partycypacyjne:
Ankieta ewaluacyjna
Oszacowanie skuteczności realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2007 – 2013 pod kątem:
1) wpływu projektów dofinansowanych ze środków LGD na aktywność społeczną, przedsiębiorczość, liczbę nowych miejsc pracy, atrakcyjność turystyczną  i konkurencyjność  obszaru,
2) efektywności działań własnych LGD.

W badaniach ankietowych wzięło udział 95 osób, w  tym 68 osób będących członkami LGD, 27 osób będących beneficjentami działań wdrażanych przez LGD.   Wyniki badań stanowią element diagnozy potrzeb obszaru LGD.

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej (drzewo problemów, SWOT)
Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 13  gminach członkowskich LGD, w terminie 30 lipca – 18 września 2015 roku.  W warsztatach uczestniczyło razem 278 osób, w tym : 87 przedstawicieli sektora publicznego, 54 biznesu, 73 sektora pozarządowego oraz 65 mieszkańców.
Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, biznesu i mieszkańcy.
Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.lgdbmk.pl , w zakładce PROW 2014-2020 W tej samej zakładce dostępna jest również analiza SWOT dla całego obszaru LGD, wraz z doszczegółowieniem poszczególnych elementów diagnozy.
KONSULTACJE ON – LINE DIAGNOZY I PROJEKTU SWOT dla obszaru LGD
Poddanie konsultacjom społecznym on – line (arkusz wniosków / uwag) analizy SWOT i streszczenia diagnozy obszaru LGD.
Dokumenty do konsultacji i arkusz wniosków/ uwag do SWOT i diagnozy obszaru – do pobrania wersja*doc lubwersja on-line
Termin konsultacji: 20 listopada – 1 grudnia 2015 roku.

Debata OPEN – SPACE – pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych
Debata odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku w Kamionce k/Nidzicy. W debacie udział wezmą przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, CIS, KIS, WTZ, organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.
Planowany przebieg debaty:
– prezentacja metodologii debaty Open Space,
– zgłaszanie tematów do dyskusji w podgrupach
– dyskusja w grupach
– wnioski w postaci mapy grup defaworyzowanych.

II.     OKREŚLENIE CELÓW I WSKAŹNIKÓW, OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Metody partycypacyjne:
Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej – cele operacyjne LSR
Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 13 gminach członkowskich LGD, w terminie 30 lipca 2015 – 18 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego publicznego, biznesu i mieszkańcy. Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. Cele strategiczne zdiagnozowane przez wszystkie lub przeważającą większość grup warsztatowych będą stanowiły kluczowe cele wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Konsultacje on – line celów strategicznych i operacyjnych dla LSR
Poddanie konsultacjom społecznym on – line (arkusz wniosków / uwag) projektu celów strategicznych i operacyjnych.
Termin konsultacji: 20 listopada – 1  grudnia 2015 roku.
Zestawienie celów operacyjnych do konsultaji i arkusz wniosków/uwagdo pobrania wersja*doc

Wywiad focusowy – wskaźniki osiągnięcia celów.  Założenia do planu działania
Termin spotkania focusowego: 24  listopada 2015 (Kamionka k/Nidzicy siedziba „Garncarskiej Wioski”, godzina9.00)
Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy
Konsultacje on – line  zakresu działań zaplanowanych do realizacji w ramach LSR
Poddanie konsultacjom społecznym on – line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Termin konsultacji: 20 listopada – 1 grudnia 2015 roku.
Ankieta konsultacyjna – do pobrania wersja*doc lub wersja on-line
Katalog przedsięwzięć wdrażania LSR – do pobrania wersja*doc lub wersja on-line

III.     OPRACOWANIE ZASAD WYBORU OPERACJI I USTALANIA KYTERIÓW WYBORU

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Wywiad focusowy – kryteria wyboru operacji
Termin spotkania focusowego: 24 listopada 2015 (Kamionka k/Nidzicy, siedziba „Garncarskiej Wioski”, godzina 9.00)
Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy
Badanie ankietowe –  kryteria wyboru operacji
Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród wszystkich członków LGD „Brama Mazurskiej Krainy” drogą mailowa – formularz do wypełnienia. Podstawa badania ankietowego:  założenia wypracowane podczas spotkania focusowego. Ankietowani ocenią proponowane kryteria i wniosą propozycje własnych kryteriów oceny wniosków. Ankieta obejmowała będzie również badanie zainteresowania potencjalnych beneficjentów: programy grantowe.
Termin badania ankietowego: 30 listopada – 5 grudnia 2015 roku.

Warsztaty tematyczne – zasady wyboru operacji w ramach LSR
Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli Rady LGD, którzy reprezentują wszystkie sektory (gospodarczy, społeczny i publiczny), oraz członków komisji konkursowych, którzy dokonywali oceny wniosków konkursowych w ramach programów grantowych.
Planowany termin warsztatów: 30 listopada 2015 roku,  Kamionka k/Nidzicy, siedziba „Garncarskiej Wioski”, godz. 10.00

Konsultacje  zasad wyboru operacji
Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad wyboru operacji w ramach LSR.
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 roku

IV.     OPRACOWANIE ZASAD MONITOROWANIA I EWALUACJI LSR

Lokalna Strategia Rozowju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Badanie ewaluacyjne
Spotkania focusowe –  skuteczne metody działania LGD . Przeprowadzono  5 spotkań różnymi grupami społecznymi : 1/ przedstawicielami samorządów lokalnych, 2/ przedstawicielami organizacji pozarządowych, 3/ przedsiębiorcami,  4/ rolnikami, 5/ przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej . W ramach spotkań uczestnicy omówili skuteczność zadań wykonywanych przez pracowników biura LGD.

Badanie ankietowe –  skuteczne metody monitoringu i ewaluacji
Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców obszaru LGD – próba obejmująca 10 przedstawicieli samorządu lokalnego, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym co najmniej 3  realizujących cele statutowe na rzecz grup defaworyzowanych), 10 przedstawicieli biznesu, 10 mieszkańców.
Bezpośrednie skierowanie ankiet do wylosowanej grupy respondentów pozwoli na bieżące monitorowanie aktywności i wysoki wskaźnik zwrotu ankiet ze wszystkich grup.

Warsztaty tematyczne połączone z wywiadem focusowym
Warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Rady LGD :”Brama Mazurskiej Krainy” i pracowników biura LGD zorganizowane zostaną w dniu 30  listopada 2015 roku o godz. 13.30 w Kamionce k/Nidzicy w siedzibie „Garncarskiej wioski”.
Wyniki ankiet, wnioski z badania ewaluacyjnego i wywiadu będą stanowiły podstawę opracowania założeń do lokalnej strategii rozwoju

Konsultacje  zasad monitorowania i ewaluacji LSR
Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad monitorowania i ewaluacji LSR.
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 roku

V.     PRZYGOTOWANIE PLANU KOMUNIKACJI W ODNIESIENIU DO REALIZACJI LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Debata OPEN – SPACE – pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych
Termin debaty : 11 grudnia 2015 roku, godz. 10.00, Kamionka k/Nidzicy , siedziba „Garncarskiej Wioski”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, CIS, KIS, WTZ,  organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.
Obszar tematyczny debaty w zakresie planu komunikacyjnego: obszary problemowe i skuteczne instrumenty komunikowania z grupami defaworyzowanymi
Wywiady grupowe na poziomie lokalnym z udziałem przedst. grup defowaryzowanych
W gminach członkowskich obszaru LGD zaplanowano przeprowadzenie wywiadów grupowych:
– analiza potrzeb / problemów komunikacyjnych,
– skuteczne narzędzia komunikowania się ze społecznością
– ocena efektywności działań komunikacyjnych

Terminy i miejsca wywiadów grupowych:
Iłowo – Osada: 20.11.2015r.
Janowo – 19.11.2015r.
Janowiec Kościelny: 23.11.2015r.
Rozogi – 23.11.2015r.
Baranowo, gm. Wielbark : 24.11.2015r.
Świętajno – 26.11.2015r.

Badanie ankietowe –  skuteczne instrumenty komunikacji
Poddanie konsultacjom społecznym on – line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Termin badania ankietowego: 12  – 24 listopada 2015 roku.
Ankieta konsultacyjna – do pobrania wersja*doc lub wersja on-line

Konsultacje projektu planu komunikacji  on – line
Poddanie konsultacjom społecznym projektu planu komunikacji
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 rok


Warsztaty nad strategią

WSPÓLNIE TWORZYMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”
W dniu 18 września br. w miejscowości Lemany (gmina Szczytno) odbyły się ostanie warsztaty realizowane w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej wypracowane wyniki ze spotkań w gminach : Janowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Lemany ( gmina Szczytno).

Zaproszenie do tworzenia Strategii Rozwoju

WSPÓLNIE TWORZYMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

W dniu 18 września br. w miejscowości Lemany (gmina Szczytno) odbyły się ostanie warsztaty realizowane w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Poniżej wypracowane wyniki ze spotkań w gminach : Janowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Lemany ( gmina Szczytno).

Podziękowanie i wyniki

Razem pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
Dziękujemy za obecność podczas dotychczasowych warsztatów zrealizowanych w ramach przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Poniżej przedstawiamy Państwu wypracowane wyniki z dotychczas zrealizowanych spotkań w poszczególnych gminach:

Przypominamy, że przed nami jeszcze spotkania w gminach: Janowo, Iłowo- Osada, Płośnica i Szczytno.
Do udziału w warsztatach zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mieszkańców.

Uwaga! Dokonano aktualizacji harmonogramu spotkań w poszczególnych gminach.

Do pobrania: Aktualny harmonogram spotkań

Szczegółowy program warsztatów:

  1. ogólne założenia PROW 2014 – 2020 – zadania realizowane przez LGD,
  2. partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),
  3. partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania,  opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.