Harmonogram prac cz. V

V. Przygotowanie planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Debata OPEN – SPACE – pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych

Termin debaty : 11 grudnia 2015 roku, godz. 10.00, Kamionka k/Nidzicy , siedziba „Garncarskiej Wioski”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, CIS, KIS, WTZ,  organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.
Obszar tematyczny debaty w zakresie planu komunikacyjnego: obszary problemowe i skuteczne instrumenty komunikowania z grupami defaworyzowanymi

Wywiady grupowe na poziomie lokalnym z udziałem przedst. grup defowaryzowanych

W gminach członkowskich obszaru LGD zaplanowano przeprowadzenie wywiadów grupowych:
– analiza potrzeb / problemów komunikacyjnych,
– skuteczne narzędzia komunikowania się ze społecznością
– ocena efektywności działań komunikacyjnych

Terminy i miejsca wywiadów grupowych:

  • Iłowo – Osada: 20.11.2015
  • Janowo – 19.11.2015
  • Janowiec Kościelny: 23.11.2015
  • Rozogi – 23.11.2015
  • Baranowo, gm. Wielbark : 24.11.2015
  • Świętajno – 26.11.2015

Badanie ankietowe –  skuteczne instrumenty komunikacji

Poddanie konsultacjom społecznym on-line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin badania ankietowego: 12-24 listopada 2015 roku.

Ankieta konsultacyjna – wersja on-line

Konsultacje projektu planu komunikacji on-line

Poddanie konsultacjom społecznym projektu planu komunikacji
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 rok

Harmonogram prac cz. IV

IV. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR

Lokalna Strategia Rozowju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Badanie ewaluacyjne

Spotkania focusowe –  skuteczne metody działania LGD . Przeprowadzono  5 spotkań różnymi grupami społecznymi : 1/ przedstawicielami samorządów lokalnych, 2/ przedstawicielami organizacji pozarządowych, 3/ przedsiębiorcami,  4/ rolnikami, 5/ przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej . W ramach spotkań uczestnicy omówili skuteczność zadań wykonywanych przez pracowników biura LGD.

Badanie ankietowe –  skuteczne metody monitoringu i ewaluacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców obszaru LGD – próba obejmująca 10 przedstawicieli samorządu lokalnego, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym co najmniej 3  realizujących cele statutowe na rzecz grup defaworyzowanych), 10 przedstawicieli biznesu, 10 mieszkańców.
Bezpośrednie skierowanie ankiet do wylosowanej grupy respondentów pozwoli na bieżące monitorowanie aktywności i wysoki wskaźnik zwrotu ankiet ze wszystkich grup.

Warsztaty tematyczne połączone z wywiadem focusowym

Warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Rady LGD :”Brama Mazurskiej Krainy” i pracowników biura LGD zorganizowane zostaną w dniu 30  listopada 2015 roku o godz. 13.30 w Kamionce k/Nidzicy w siedzibie „Garncarskiej wioski”.
Wyniki ankiet, wnioski z badania ewaluacyjnego i wywiadu będą stanowiły podstawę opracowania założeń do lokalnej strategii rozwoju

Konsultacje  zasad monitorowania i ewaluacji LSR

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad monitorowania i ewaluacji LSR.
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 roku

Harmonogram prac cz. III

III. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl
Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Wywiad focusowy – kryteria wyboru operacji

Termin spotkania focusowego: 24 listopada 2015 (Kamionka k/Nidzicy, siedziba „Garncarskiej Wioski”, godzina 9.00)
Uczestnicy: członkowie Zarządu LGD „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Badanie ankietowe – kryteria wyboru operacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród wszystkich członków LGD „Brama Mazurskiej Krainy” drogą mailowa – formularz do wypełnienia. Podstawa badania ankietowego: założenia wypracowane podczas spotkania focusowego. Ankietowani ocenią proponowane kryteria i wniosą propozycje własnych kryteriów oceny wniosków. Ankieta obejmowała będzie również badanie zainteresowania potencjalnych beneficjentów: programy grantowe.
Termin badania ankietowego: 30 listopada – 5 grudnia 2015 roku.

Warsztaty tematyczne – zasady wyboru operacji w ramach LSR

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli Rady LGD, którzy reprezentują wszystkie sektory (gospodarczy, społeczny i publiczny), oraz członków komisji konkursowych, którzy dokonywali oceny wniosków konkursowych w ramach programów grantowych.
Planowany termin warsztatów: 30 listopada 2015 roku, Kamionka k/Nidzicy, siedziba „Garncarskiej Wioski”, godz. 10.00

Konsultacje zasad wyboru operacji

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad wyboru operacji w ramach LSR.
Termin konsultacji: 30 listopada – 6 grudnia 2015 roku

Harmonogram prac cz. II

II.  Określenie celów i wskaźników, opracowanie planu działania

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2014-2020

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie nam wypełnionych ankiet mailem na adres lgd@nida.pl

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Metody partycypacyjne:

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej – cele operacyjne LSR

Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 13 gminach członkowskich LGD, w terminie 30 lipca 2015 – 18 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego publicznego, biznesu i mieszkańcy. Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. Cele strategiczne zdiagnozowane przez wszystkie lub przeważającą większość grup warsztatowych będą stanowiły kluczowe cele wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje on – line celów strategicznych i operacyjnych dla LSR

Poddanie konsultacjom społecznym on – line (arkusz wniosków / uwag) projektu celów strategicznych i operacyjnych.
Termin konsultacji: 20 listopada – 1  grudnia 2015 roku.

Zestawienie celów operacyjnych do konsultacji i arkusz wniosków/ uwag – do pobrania wersja*doc

Wywiad focusowy – wskaźniki osiągnięcia celów.  Założenia do planu działania

Termin spotkania focusowego: 24  listopada 2015 (Kamionka k/Nidzicy siedziba „Garncarskiej Wioski”, godzina 9.00)

Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD „Brama Mazurskiej Krainy” reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Konsultacje on – line  zakresu działań zaplanowanych do realizacji w ramach LSR

Poddanie konsultacjom społecznym on – line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Termin konsultacji: 20 listopada – 1 grudnia 2015 roku.

  • Ankieta konsultacyjna – wersja on-line
  • Katalog przedsięwzięć wdrażania LSR – dwersja on-line