Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, które odbędzie się w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku, ul. Zamkowa 2, w dniu 2 marca 2016 r. o godzinie 10.00.

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się w tym samym dniu na godz. 10.15

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniach Rady LGD, które odbędą się w dniach 26 i 27 lutego 2013 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, w godz. od 8.00 do 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Konsultacje społeczne projektu

OBWIESZCZENIE
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lgd@nida.pl;
  • telefonicznie do protokołu: tel./fax: (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica;
  • w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 24.03.2016 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Do pobrania: