Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szczegółowe informację oraz zbiór opracowanych pytań i odpowiedzi znajdą Państwo: link

Informacje o naborach wniosków

UWAGA! OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

W dniach 14-28 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w zakładce:
PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków

Przypominamy, że we wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016.
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu – Konkurs ogłoszony przez Warmińsko-Mazurską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Już tylko do 31 października można składać wnioski o dofinansowanie  na odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w ramach Os Priorytetowej Inteligentna Gospodarka, Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu  przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej mogą otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć  zakładających budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach tego konkursu  wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie
i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz
– w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.
  • remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:  http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/978/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne!

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych oraz spotkaniach
z grupami defaworyzowanymi zgodnie z załączonym harmonogramem.

1. Janowo

25.10.2016 r.

11:00

Gminny Ośrodek Kultury
w Janowie
Spotkanie informacyjne
dla grup defaworyzowanych
2. Dźwierzuty

25.10.2016 r.

13:00

Urząd Gminy Dźwierzuty,
 sala konferencyjna
Spotkanie informacyjne
dla mieszkańców Gminy Dźwierzuty

14:00

Urząd Gminy Dźwierzuty,
 sala konferencyjna
Spotkanie informacyjne
dla grup defaworyzowanych
3. Kozłowo

27.10.2016 r.

9:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kozłowie
Spotkanie informacyjne
dla grup defaworyzowanych
4. Iłowo-Osada

28.10.2016 r.

10:00

Urząd Gminy Iłowo-Osada,
sala sesyjna

Spotkanie informacyjne
 dla grup defaworyzowanych