Zakończony nabór wniosków nr 4/2016

W dniu 28 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 4/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

W ramach konkursu nie wpłynęły wnioski.

Zakończony nabór wniosków nr 3/2016

W dniu 28 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr  3/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

W ramach konkursu nie wpłynęły wnioski.

Zakończony nabór wniosków nr 2/2016

W dniu 28 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 2/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Rozwijanie działalności gospodarczej. Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków.
Lista Rozwój Działalności Gospodarczej

Zakończony nabór wniosków nr 1/2016

W dniu 28 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 1/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Podejmowanie działalności gospodarczej – START – UP. Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków.
Lista wniosków – START UP

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 5 grudnia do 21 grudnia 2016 r. w godzinach pracy biura: 8.00-16.00, ostatniego dnia naboru, tj. 21 grudnia 2016 r. przyjmowanie wniosków do godziny 14.00.

Wnioski o powierzenie grantu należy złożyć wraz z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Obszar tematyczny:

Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury

III.I Nazwa projektu grantowego:

Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych

IV. Forma wsparcia:

 Maksymalna kwota zadania : 10 000 zł, grant, refundacja

 • dla jednostek sektora finansów publicznych- 63,63% kosztów kwalifikowalnych, jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 • dla organizacji pozarządowych- 80 %, a w przypadku kiedy operacja odpowiada na istotne potrzeby społeczne do 100% kosztów kwalifikowalnych
 • dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności oraz jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość zadania – 5 000 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.:pobierz *pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.- zmieniające, pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020, pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności pobierz *pdf
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej i formalnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 18 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 18 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powierzenia grantu:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami (wersja excel) pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu pobierz
 • Wzór umowy o powierzenie grantu pobierz
 • Wniosek o rozliczenie grantu (wersja excel) pobierz

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny grantobiorców:

 1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”pobierz pdf
 2. Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 3. Wskaźniki realizacji pobierz
 4. Karta oceny wstępnej i formalnej pobierz
 5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja excel) pobierz
 6. Karta oceny zgodności strategicznej z LSR pobierz
 7. Karta oceny horyzontalnej dla LSR pobierz
 8. Karta oceny jakościowej dla działania Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosków:

 1. Partnerstwo projektowe potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.
 2. Arkusz dodatkowy- uzasadnienie innowacyjności operacji pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 120 000 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do wyboru grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz kryteria wyboru grantu znajdują się na stronie internetowej http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/Nabory wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 89 625 43 37, email: lgd@nida.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres grantobiorcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.