KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.2, czyli na wniosek Zarządu LGD przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

 • zakres zmian- LSR na lata 2014-2020 oraz kryteria wyboru poszczególnych działań pobierz
 • zakres zmian-PLAN DZIAŁANIA-  Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 • zakres zmian – Karty oceny operacji- załącznik do Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 • zakres zmian – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 • zakres zmian- Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 • zakres zmian- WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU- Załącznik nr 1  do procedury oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
 • zakres zmian- Wzór umowy o powierzenie grantu- Załącznik nr 2  do procedury oceny i wyboru grantobiorców pobierz
 • Formularz zmian pobierz

Proponowane zmiany w LSR dotyczą w szczególności wartości dofinansowania w poszczególnych przedsięwzięciach(C,D) lub/i doprecyzowania maksymalnego ich poziomu w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb poszczególnych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy. Podniesienie poziomu dofinansowania umożliwi prawidłową realizację działań, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania środków. Proponowany zakres wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Forma pomocy przewidziana dotychczas, nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu pierwszych w tym okresie programowania naborów. Uzasadnienie konieczności naniesienia korekt wynika w szczególności z wysokiej rozpiętości punktowej przewidzianej w dotychczas opracowanej formie kryteriów oceny. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy weryfikacji spełnienia kryterium w ramach poszczególnych kart oceny, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego wyżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia   23.03.2017r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 roku pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
– Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
– Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

Wszelkie informacje na temat portalu dostępne są na stronie internetowej ARiMR – Link

Informacja o zakończonej procedurze ponownej oceny i wyboru operacji- listy rankingowe

W dniu 8.02.2017 r.  odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały w ramach ponownie przeprowadzonej procedury ocenione i wybrane operacje .

Listy rankingowe :

1.Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej pobierz

 1. Rozwijanie działalności gospodarczej:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia  08.02. 2017 r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 8 lutego 2017r. o godz. 8.30 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ponowna ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów nr 1/2016 i nr 2/2016.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
 3. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji , weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie listy rankingowej wniosków.
 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.