Dodatkowe Spotkanie informacyjne- Powiat Szczycieński

W związku z naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w dodatkowym otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 28.07.2017 o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Lipowcu gm. Szczytno.

Kolejne umowy podpisane !

20 lipca 2017 r. w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce k. Nidzicy podpisano  w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 łącznie 45 umów o wartości ponad 4 mln zł. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu.

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali cztery umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto nasze Stowarzyszenie podpisało dwie umowy na projekty grantowe tj. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” oraz „Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych”.

– Jest to święto zarówno dla beneficjentów, samorządów lokalnych, jak i całej społeczności na Warmii i Mazurach – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć prace w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

– To jest nasz pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną – przyznawał Krzysztof Margol, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. – Bez ludzi z pasją nie będzie jednak to możliwe. To oni wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego do naszych wyzwań należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych.

Z niecierpliwością czekamy na podpisanie kolejnych umów.

Informacja o zakończonej procedurze wyboru i oceny operacji konkursu Nr 15/2017

W dniu 12.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w ramach przedsięwzięcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Lista rankingowa operacji:
1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i z LSR w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  z dnia 12.07.2017 r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 12.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 16/2017,  w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 16/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 12.07.2017 r. pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz