Pokaz kulinarny – Potrawy z Grzybów

W dniu 17.09.2017 r. na Stadionie Leśnym w Wielbarku mieliśmy zaszczyt zorganizować „pokaz kulinarny – potrawy z grzybów”. Gościnnie pokaz przeprowadziła uczestniczka III edycji Masterchef`a Pani Sylwia Malinowska. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej 😊!

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 07.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 21/2017, 22/2017 w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2016 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych pobierz

22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 22/2016 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych:pobierz
– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 21/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 22/2017 – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych: pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 07.09.2017 r. pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz

„MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ 150 TYS. ZŁ NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W RAMACH KONKURSU „MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

O wsparcie mogą ubiegać się gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina może zgłosić do dofinansowania nie więcej niż jedno przedsięwzięcie w sołectwie. Musi być ono jednak wybrane przez zebranie wiejskie.

Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria związane ze zwiększeniem poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, z nieodpłatnym wkładem pracy własnej mieszkańców, z wpływem na poprawę jakości życia, atrakcyjnością i oryginalnością w wymiarze lokalnym, ze stworzeniem nowych możliwości i perspektyw rozwoju dla lokalnej społeczności, z wpływem na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, z realizacją potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną oraz z wpisywaniem się w charakter danej miejscowości.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 tys. zł. Wkład gminy nie jest wymagany do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie wsparcia. Przedsięwzięcie może być finansowane z dotacji i środków własnych gminy.

Wnioski można składać do 25 września 2017 roku w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji oraz wszelkie potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej: link

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 7 września 2017r. o godz. 9.00 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów grantowych:  nr 20/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym, nr 21/2017 – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych i nr 22/2017 –  Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji , weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursów grantowych nr 20/2017,  nr 21/2017 i nr 22/2017
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.