Kolejna umowa o powierzenie grantu podpisana!

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” umowę o powierzenie grantu pt. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” na kwotę 59 154,00 zł.  podpisał Prezes Krzysztof Margol.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali już umowy na kwotę ok. 3,6 mln złotych.

Kolejne umowy podpisane !

W dniu 23 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano 12 kolejnych umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów to 1 352 431,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto Gmina Jedwabno, dzięki pozyskanym środkom wybuduje świetlicę wiejską w miejscowości Waplewo.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 3,5 mln złotych.

KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

 • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
 • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
 • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji – Karta pomocniczej oceny operacji z LSR  pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia e-mai l pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień  pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku  pobierz
 • aktualizacja – Procedura oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu  pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karty oceny operacji pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karta pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR pobierz
 • zał. nr 6 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia e-mail pobierz
 • zał. nr 7 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień pobierz
 • zał. nr 8 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • aktualizacja – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i zielonym. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący procedur, regulaminów oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.

Kolejne umowy podpisane !

W dniu 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisanych zostało 8 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 990 971,00 zł w wyniku pozytywnej oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto Gmina Dźwierzuty, dzięki pozyskanym środkom przebuduje i dostosuje do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych salę widowiskową GOK w Dźwierzutach.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 3 mln złotych