KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:

Administratorami Twoich danych będziemy my: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Brama Mazurskiej Krainy” (13-100 Nidzica, Plac Wolności 1), dalej LGD. Administratorem danych jest Prezes LGD.
Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD „Brama Mazurskiej Krainy” określony szczegółowo w polityce prywatności.

Dane podlegające ochronie
To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez LGD.
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

Prawa do danych
Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”

Dnia 1 maja 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurska Krainy” rozpoczęła  realizację projektu Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel  dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( FIO 2018).

Głównymi beneficjentami projektu są  członkowie młodzieżowych rad z gmin: Nidzica, Świętajno, Płośnica, Wielbark i Janowiec Kościelny, którzy jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych mając wpływ na podejmowane decyzje.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne na terenie trzech powiatów: szczycieński, działdowski, nidzicki, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie warsztatów i usług doradczych oraz realizację w partnerstwie społeczno-publicznym pięć inicjatyw integrujących środowisko lokalne.

Dnia 13  czerwca w Gminie Świętajno odbyły się warsztaty z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. Forma warsztatów została dostosowana do młodych osób, tak by zachęcić ich do aktywnej pracy. Młodzieżowi radni podczas spotkania zdobyli wiedzę w zakresie pracy w zespole i kreatywnego myślenia.

W ramach projektu zaplanowany jest cykl szkoleń, którym zostaną objęci również przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z w/w powiatów. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia integrujące społeczność lokalną. Na zakończenie projektu młodzież odbędzie wizytę do Sejmu RP.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach inicjatywy LEADER – Nabór 2018 r.

W dniach 28 maja, 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w zakresie naborów ogłoszonych w 2018 r.).

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

Terminy i miejsce szkoleń:

28.05.2018 r. Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,
godz. 9.00
29.05. 2018 r. U Smolenia , Wiejska 1a, 13-240 Iłowo-Osada,
godz. 9.00
5.06.2018  r. Garncarska Wioska, Kamionka 5,
godz. 9.00

 

Na zgłoszenia czekamy do 24  maja  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: a.just@lgdbmk.pl lub zgłosić  się telefonicznie. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Program szkolenia pobierz

Konkurs wokalny „Kocham śpiewać polskie piosenki” po raz drugi!

10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie odbyła się II edycja konkursu wokalnego „Kocham śpiewać polskie piosenki” skierowanego do dzieci i młodzieży 13 gmin przynależących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Konkurs poprzedzony został warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez członków zespołu „Czerwony Tulipan”.

NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU MIĘDZYGMINNEGO – WYJAZD DO OPOLA NA 26. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI PIOSENKOBRANIE DECYZJĄ JURY ZOSTAŁA PRZYZNANA:

Julii Płocharczyk– gmina Szczytno
Annie Paszkowskiej– gmina Nidzica
Julii Kuszkowskiej– gmina Iłowo- Osada

Kategoria IV-VI

I miejsce- Julia Płocharczyk- gmina Szczytno
II miejsce – Judyta Skuza- gmina Płośnica
III miejsce – Julia Skuza- gmina Iłowo- Osada
III miejsce – Martyna Złotkowska- gmina Jedwabno

Kategoria Gimnazjum
I miejsce – Julia Kuszkowska- gmina Iłowo- Osada
II miejsce – Anna Paszkowska- gmina Nidzica
III miejsce – Wiktor Rudnicki- gmina Dźwierzuty
III miejsce – Wojciech Skrajny- gmina Świętajno

Dziękujemy gospodarzom konkursu – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Iłowie – Osadzie za zaangażowanie i ogrom pracy włożonej w organizację wydarzenia, uczestnikom za wspaniałe występy, niezastąpionym Jury – członkom zespołu „Czerwony Tulipan”, Ani Brodzie, Mariuszowi Ciskowi oraz wszystkim gościom, opiekunom, rodzicom którzy towarzyszyli nam tego dnia. Tymczasem trzymamy kciuki za naszych lokalnych reprezentantów i do zobaczenia za rok!

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 31/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 31/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 25 maja do 11 czerwca 2018 r. w godzinach pracy biura: 8.00-16.00, ostatniego dnia naboru, tj. 11 czerwca 2018 r. przyjmowanie wniosków do godziny 14.00.

Wnioski o powierzenie grantu należy złożyć wraz z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Obszar tematyczny:

„Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury”

III.I Nazwa projektu grantowego:

Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

IV. Forma wsparcia:

 Maksymalna kwota zadania : 10 000 zł, grant, refundacja

 • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej ( sekcje, koła)- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc między innymi w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Minimalna wartość zadania – 5 000 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.:pobierz
 • LSR na lata 2014-2020, pobierz
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności pobierz
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie karty pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 15 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powierzenia grantu:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami (wersja excel) pobierz
 • Wzór  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesłanie informacji o konieczności dokonania uzupełnień  drogą elektroniczną pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu pobierz
 • Wzór umowy o powierzenie grantu pobierz
 • Wniosek o rozliczenie grantu (wersja excel) pobierz

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny grantobiorców:

 1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”pobierz
 2. Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 3. Wskaźniki realizacji  pobierz
 4. Karta oceny pomocniczej oraz zgodności z LSR pobierz
 5. Karta oceny zgodności strategicznej z LSR i oceny horyzontalnej dla LSR pobierz
 6. Karta oceny jakościowej dla działania Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosków:

 1. Partnerstwo projektowe potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.
 2. Arkusz dodatkowy- uzasadnienie innowacyjności operacji pobierz
 3. Opis zadań zestawienia rzeczowo-finansowego (informacje, które należy uwzględnić w uzasadnieniu pozycji kosztowych) pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 58 900 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do wyboru grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz kryteria wyboru grantu znajdują się na stronie internetowej http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/Nabory wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

IX. Dodatkowe informacje:

 • Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”  zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.
 • W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie  do 7 czerwca 2018 roku, w godzinach pracy biura.
 • Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.
 • Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 89 625 43 37, email: lgd@nida.pl.
 • Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.