W dniu 09.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 41/2020 oraz nr 42/2020.

Listy rankingowe:

41/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 41/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 41/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 41/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

42/2020– Zachowanie dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 42/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 42/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 42/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 09.09.2020r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U.2019 poz.1167),  podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz