III Edycja konkursu wokalnego pn. „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu III edycji konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”.

Celem konkursu jest rozwój aktywności twórczej, pasji i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Mazur, mieszkających w małych środowiskach poprzez upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej – polskich piosenek, języka polskiego.

Eliminacje do konkursu odbędą się w dwóch etapach:

1) ELIMINACJE GMINNE (marzec-kwiecień 2018 r.) zorganizowane w 13 gminach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Podczas eliminacji wyłonieni zostaną laureaci w dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i gimnazjum), którzy zostaną zakwalifikowani do etapu międzygminnego. Każdy uczestnik przygotuje dwie piosenki.

2) ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE (10 maja 2018 r.). Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami  muzycznymi dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem – członków zespołu „Czerwony Tulipan”.

Dla jednego laureata międzygminnego konkursu wokalnego pn. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” główną nagrodą jest sfinansowanie i akredytacja do udziału w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2018 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane!

12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 510 589,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach  Podejmowania działalności gospodarczej – START UP oraz  Zachowania dziedzictwa kulturowego.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 4,4 mln złotych.

Skrócenie czasu pracy Biura LGD w dniu 15.02.2018 r.

Z powodu odbywającego się w dniu 15.02.2018 r. warsztatu refleksyjnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama  Mazurskiej Krainy” Biuro LGD „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Kolejna umowa o powierzenie grantu podpisana!

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” umowę o powierzenie grantu pt. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” na kwotę 59 154,00 zł.  podpisał Prezes Krzysztof Margol.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali już umowy na kwotę ok. 3,6 mln złotych.

Kolejne umowy podpisane !

W dniu 23 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano 12 kolejnych umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów to 1 352 431,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto Gmina Jedwabno, dzięki pozyskanym środkom wybuduje świetlicę wiejską w miejscowości Waplewo.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 3,5 mln złotych.

KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

 • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
 • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
 • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji – Karta pomocniczej oceny operacji z LSR  pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia e-mai l pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień  pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku  pobierz
 • aktualizacja – Procedura oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karty oceny operacji pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karta pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR pobierz
 • zał. nr 6 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia e-mail pobierz
 • zał. nr 7 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień pobierz
 • zał. nr 8 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • aktualizacja – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i zielonym. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący procedur, regulaminów oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.