Konkurs na wydarzenie integrujące społeczność lokalną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizuje projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel” w ramach Programu FIO 2018. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy organizacje społeczne z gmin Płośnica, Nidzica i Świętajno do zgłaszania pomysłów na organizację wydarzenia publicznego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada , które otrzyma wsparcie w ramach realizowanego projektu. Kryteriami wyboru wydarzenia są: przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych w realizacje wolontariuszy, w tym członków młodzieżowej rady gminy, udział lokalnej społeczności w organizacji wydarzenia- partnerzy, udział własny w organizacji wydarzenia (wkład rzeczowy, finansowy, praca wolontariuszy), uwzględnienie i wyeksponowanie 100 lecia Niepodległości Polski.

Zgłoszenia inicjatyw prosimy przysyłać do dnia 25 czerwca do godz. 10.00 na adres mailowy: d.bugajski@lgdbmk.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa wydarzenia, organizator, data i miejsce, przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych wolontariuszy oraz ich rola w organizacji wydarzenia, kosztorys wydarzenia, opis w jaki sposób wydarzenie będzie promowało 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak zostanie zapewniony udział młodzieży w organizacji wydarzenia.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uroczyste podpisanie umów – Kamionka 08.06.2018 r.

8 czerwca 2018 roku w Kamionce podpisaliśmy 6 umówo powierzenie grantu z udziałem przedstawicieli organizacji oraz władz gmin członkowskich na realizację zadań w ramach Zachowania i ochrony środowiska oraz zapobieganiu zmianom klimatu.

Lp. Grantobiorca Nazwa zadania Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
1.  

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NARZYM

EKOPRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI UCZĄ DOROSŁYCH JAK OKAZAĆ KULTURĘ I CHRONIĆ NATURĘ 20 372,14 19 118,00
2. NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY „Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci” 19 668,80 18 972,00
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie I Dzień Ziemi Iłowskiej 21 296,60 18 975,00
4. „STOWARZYSZENIE POD LIPĄ” DYDAKTYCZNY OGRÓDEK METEOROLOGICZNY 19256,52 18 049,00
5. GMINA PŁOŚNICA Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płośnica 31 431,71 20 000,00
6. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE BENE FIDE Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność kulturalno-edukacyjną- warsztaty ekologiczne na terenie Gminy Janowiec Kościelny. 21 023,60 18 702,00
RAZEM 133 049,37 113 816,00

Z przyjemnością publikujemy relację zdjęciową z naszej lokalnej uroczystości, życząc grantobiorcom pomyślnej oraz terminowej realizacji !

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:

Administratorami Twoich danych będziemy my: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Brama Mazurskiej Krainy” (13-100 Nidzica, Plac Wolności 1), dalej LGD. Administratorem danych jest Prezes LGD.
Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD „Brama Mazurskiej Krainy” określony szczegółowo w polityce prywatności.

Dane podlegające ochronie
To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez LGD.
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

Prawa do danych
Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”

Dnia 1 maja 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurska Krainy” rozpoczęła  realizację projektu Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel  dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( FIO 2018).

Głównymi beneficjentami projektu są  członkowie młodzieżowych rad z gmin: Nidzica, Świętajno, Płośnica, Wielbark i Janowiec Kościelny, którzy jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych mając wpływ na podejmowane decyzje.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne na terenie trzech powiatów: szczycieński, działdowski, nidzicki, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie warsztatów i usług doradczych oraz realizację w partnerstwie społeczno-publicznym pięć inicjatyw integrujących środowisko lokalne.

Dnia 13  czerwca w Gminie Świętajno odbyły się warsztaty z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. Forma warsztatów została dostosowana do młodych osób, tak by zachęcić ich do aktywnej pracy. Młodzieżowi radni podczas spotkania zdobyli wiedzę w zakresie pracy w zespole i kreatywnego myślenia.

W ramach projektu zaplanowany jest cykl szkoleń, którym zostaną objęci również przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z w/w powiatów. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia integrujące społeczność lokalną. Na zakończenie projektu młodzież odbędzie wizytę do Sejmu RP.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach inicjatywy LEADER – Nabór 2018 r.

W dniach 28 maja, 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w zakresie naborów ogłoszonych w 2018 r.).

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

Terminy i miejsce szkoleń:

28.05.2018 r. Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,
godz. 9.00
29.05. 2018 r. U Smolenia , Wiejska 1a, 13-240 Iłowo-Osada,
godz. 9.00
5.06.2018  r. Garncarska Wioska, Kamionka 5,
godz. 9.00

 

Na zgłoszenia czekamy do 24  maja  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: a.just@lgdbmk.pl lub zgłosić  się telefonicznie. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Program szkolenia pobierz