Doradztwo w dniu 22.05.2019r.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem planowanego naboru wniosków doradztwo w dniu 22.05.2019r. nie będzie udzielane.

Za utrudnienia przepraszamy.

Znamy zwycięzców międzygminnego konkursu wokalnego „Talenty Mazurskiej Krainy”!!!

8 maja w Lemanach , w gminie Szczytno odbył się międzygminny etap konkursu wokalnego „Talenty Mazurskiej Krainy”. W konkursie wzięło udział 25 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI oraz Gimnazjum (kl. VII, VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum), którzy wygrali eliminacje w swoich gminach. Uczestnicy reprezentowali 12 gmin spośród 13 przynależących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Konkurs poprzedzony został warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez członków zespołu „Czerwony Tulipan” oraz przez Anię Brodę.

NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU MIĘDZYGMINNEGO – WYJAZD DO OPOLA NA 27. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI PIOSENKOBRANIE 2019, DECYZJĄ JURY ZOSTAŁA PRZYZNANA:

Judycie Skuzie – gmina Płośnica

Julii Płocharczyk – gmina Szczytno

Kategoria IV-VI

I miejsce – Judyta Skuza – gmina Płośnica

II miejsce – Julia Rumińska – gmina Jedwabno

III miejsce – Angelika Kaczmarczyk – gmina Rozogi

IV miejsce – Maja Szablak – gmina Szczytno

Kategoria Gimnazjum

I miejsce – Julia Płocharczyk – gmina Szczytno

II miejsce Maja Wierzchołowska – gmina Szczytno

III miejsce – Wojciech Skrajny – gmina Świętajno

Wyróżnienia:

Sandra Podsiad – gmina Działdowo

Julia Zemanek – gmina Nidzica

Aleksandra Jarzynka – gmina Płośnica

Julia Abramczyk – gmina Wielbark

Dziękujemy serdecznie gospodarzom konkursu – Gminie Szczytno za współpracę podczas organizacji wydarzenia, Pani Joannie Gawryszewskiej i Panu Janowi Lisiewskiemu za ogrom pracy włożonej w przygotowanie konkursu, wszystkim koordynatorom gminnym za poświęcony czas i zaangażowanie, uczestnikom za wspaniałe występy, niezastąpionym JURY – członkom zespołu „Czerwony Tulipan”, Ani Brodzie oraz wicedyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu –  Panu Mariuszowi Ciskowi, a także wszystkim gościom, opiekunom, rodzicom towarzyszącym nam tego dnia.

Laureatkom życzymy powodzenia podczas 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie 2019, który odbędzie się 9 czerwca w Opolu.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Biuro nieczynne 08.05.2019r.

Informujemy, iż ze względu na organizację wydarzenia „Talenty Mazurskiej Krainy” w dniu 08.05.2019r. biuro Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” będzie nieczynne.

Punkt konsultacyjny: Garncarska Wioska, Kamionka 5, Krzysztof Margol,  numer kontaktowy: 784 556 520

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 40/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 40/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 22 maja do 5 czerwca 2019 r.
w godzinach pracy biura: 8.00 -16.00, ostatniego dnia naboru tj. 5 czerwca 2019 r. przyjmowanie wniosków do godziny 14.00.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz  w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

 ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Zakres tematyczny:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

IV. Forma wsparcia zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju „Brama Mazurskiej Krainy”:

 • refundacja, maksymalna kwota dofinansowania w wysokości 200 000 zł.
 • Poziom dofinansowania: – nie wyższy niż 70 % kosztów kwalifkowalnych
 • Minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w :
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. pobierz
 • LSR na lata 2014-2020: pobierz
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie karty pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR
 • uzyskanie  co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 • Kryterium  zgodności strategicznej z LSR – 14 punktów 
 • Kryterium horyzontalne dla LSR  – 15 punktów
 • Kryterium oceny jakościowej dla  działania  ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW – 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej konkursu. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z)  pobierz pdf   pobierz excel
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) (wersja 3z) pobierz pdf  pobierz excel
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)  pobierz pdf
 • Biznesplan (wersja 3z) pobierz pdf  pobierz doc.
 • Biznesplan tabele pomocnicze pobierz excel
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pobierz pdf
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw pobierz excel pobierz pdf 
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa pobierz pdf
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) pobierz pdf
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  pobierz pdf
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych pobierz pdf
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pobierz pdf
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pobierz pdf
 • Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji  pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji pobierz pdf
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) pobierz pdf   pobierz excel
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) pobierz pdf
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pobierz excel
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pobierz
 • Arkusz dodatkowy- uzasadnienie innowacyjności operacji pobierz
 • Wzór  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesłanie informacji o konieczności dokonania uzupełnień  drogą elektroniczną pobierz
 • Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 – Klauzule informacyjne – pobierz doc
 1. VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny operacji:
  • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • Wskaźniki realizacji pobierz
  • Karta pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR  pobierz
  • Karta oceny zgodności strategicznej i oceny horyzontalnej dla LSR  pobierz
  • Karta oceny jakościowej dla działania ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  LSR  pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  184 317,85 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020.

VIII. Dodatkowe informacje

 • Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.
 • W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie  do 31 maja 2019 roku, w godzinach pracy biura.
 • Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.
 • Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, telefon (48) 89 625 43 37, email: biuro@lgdbmk.pl.
 • Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.