KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

 • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
 • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
 • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji – Karta pomocniczej oceny operacji z LSR  pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia e-mai l pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień  pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku  pobierz
 • aktualizacja – Procedura oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karty oceny operacji pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karta pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR pobierz
 • zał. nr 6 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia e-mail pobierz
 • zał. nr 7 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień pobierz
 • zał. nr 8 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • aktualizacja – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i zielonym. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący procedur, regulaminów oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 11.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 23/2017, 24/2017 w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz *pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz *pdf
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:        pobierz *pdf

24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych: pobierz *pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych: pobierz *pdf
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 11.12.2017 r.pobierz *pdf

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz

Ogłoszenie o naborze nr 24/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 24/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 25 października do 8 listopada 2017 r. w godzinach pracy biura: 8.00-16.00, ostatniego dnia naboru, tj. 8 listopada 2017 r. przyjmowanie wniosków do godziny 13.00.

Wnioski o powierzenie grantu należy złożyć wraz z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Obszar tematyczny:

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

III.I Nazwa projektu grantowego:

Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

IV. Forma wsparcia:

 Maksymalna kwota zadania : 20 000 zł, refundacja

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt
 • dla organizacji pozarządowych – do 100 % kosztów kwalifikowalnych
 • dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności oraz jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość zadania grantowego – 5 000 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  pobierz *pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.:pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020, pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności z póź. zm.: pobierz *pdf
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej i formalnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 15 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powierzenia grantu:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami (wersja excel) pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu pobierz
 • Wzór umowy o powierzenie grantu pobierz
 • Wniosek o rozliczenie grantu (wersja excel) pobierz

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny grantobiorców:

 1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 2. Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz *pdf
 3. Wskaźniki realizacji (cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane wskaźniki produktu i rezultatu) pobierz
 4. Karta oceny wstępnej i formalnej pobierz
 5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja excel) pobierz
 6. Karta oceny zgodności strategicznej z LSR i horyzontalnej dla LSR pobierz
 7. Karta oceny jakościowej dla działania Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosków:

 1. Udział partnerów w realizacji operacji potwierdzony listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.
 2. Arkusz dodatkowy- uzasadnienie innowacyjności operacji pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 60 000 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do wyboru grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz kryteria wyboru grantu znajdują się na stronie internetowej http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/Nabory wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

IX. Dodatkowe informacje:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”  zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.

W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie  do 6 listopada 2017 roku, w godzinach pracy biura. Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 89 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze nr 23/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 25 października do 8 listopada 2017 r. w godzinach pracy biura: 8.00-16.00, ostatniego dnia naboru, tj. 8 listopada 2017 r. przyjmowanie wniosków do godziny 13.00.

Wnioski o powierzenie grantu należy złożyć wraz z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Obszar tematyczny:

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

III.I Nazwa projektu grantowego:

Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym

IV. Forma wsparcia:

 Maksymalna kwota zadania : 20 000 zł, refundacja

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt
 • dla organizacji pozarządowych – do 100 % kosztów kwalifikowalnych
 • dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności oraz jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość zadania grantowego – 5 000 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  pobierz *pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.:pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020, pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności z póź. zm.: pobierz *pdf
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej i formalnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 15 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powierzenia grantu:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami (wersja excel) pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu pobierz
 • Wzór umowy o powierzenie grantu pobierz
 • Wniosek o rozliczenie grantu (wersja excel) pobierz

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny grantobiorców:

 1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 2. Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz *pdf
 3. Wskaźniki realizacji ( cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane wskaźniki produktu i rezultatu) pobierz
 4. Karta oceny wstępnej i formalnej pobierz
 5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja excel) pobierz
 6. Karta oceny zgodności strategicznej z LSR i horyzontalnej dla LSR pobierz
 7. Karta oceny jakościowej dla działania Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosków:

 1. Udział partnerów w realizacji operacji potwierdzony listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.
 2. Arkusz dodatkowy- uzasadnienie innowacyjności operacji pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 123 575 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do wyboru grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz kryteria wyboru grantu znajdują się na stronie internetowej http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/Nabory wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

IX. Dodatkowe informacje:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”  zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.

W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie  do 6 listopada 2017 roku, w godzinach pracy biura. Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 89 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.