Ankieta ewaluacyjna

Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych Stowarzyszenia  oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.
W ramach podsumowań realizacji programu oraz wypełniając zapisy zawarte w LSR przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie Państwa prosimy. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.
Ankieta ewaluacyjna  – x16!MaZ@Ni2

KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

  • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
  • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
  • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji pobierz
  • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym, zielonym oraz niebieskim. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany oraz aktualizację kwot wynikających z przesunięć między poszczególnymi wskaźnikami, kolor niebieski oznacza aktualizację kwot i wskaźników o zmiany wynikające z przyznanego bonusu.

W związku ze spełnieniem warunków umożliwiających uzyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1 040 000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zobligowana jest do dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Ponadto dodatkowe środki obligują Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” do zwiększenia zakładanych wskaźników realizacji operacji w poszczególnych przedsięwzięciach. Przeznaczenie środków finansowych na określone przedsięwzięcia tj. Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz Rozwijanie działalności gospodarczej wynika z ogromnego zainteresowania potencjalnych beneficjentów tą formą wsparcia. Zakres zmian dotyczący procedur oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  25.02.2020 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: biuro@lgdbmk.pl W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020

„Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy” – wyjazd studyjny

W dniach 10 – 13 września 2019 r. w ramach realizacji operacji pn. „Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Odbył się wyjazd studyjny Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur  do Brukseli. W wyjeździe studyjnym uczestniczyło również 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego (Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).
Operację realizowano przy zaangażowaniu dwóch Partnerów KSOW tj. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
Celem operacji było podniesienie kompetencji  Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie nawiązywania trwałej współpracy z co najmniej jedną siecią LGD funkcjonującej w Europie, prezentację polskich rozwiązań modelowych i przygotowanie do wdrożenia europejskich rozwiązań modelowych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w obszarze Lokalnych Strategii Rozwoju w 2019 r., a także nabycie wiedzy w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej do Brukseli przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur.
Realizacja operacji włączyła Lokalne Grupy Działania do sieci współpracy i pozwoliła na wymianę doświadczeń na skalę Europejską, poprzez dostęp i wdrożenie rozwiązań modelowych w sieci ENDR (Europejska Siec na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wyjazd studyjny wdrożył bezpośrednią współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z Warmii i Mazur a Walońską siecią Lokalnych Grup Działania, co pozwoliło na podniesienie kompetencji i  wdrożenie w  województwie warmińsko – mazurskim modelowych rozwiązań, które zostaną wykorzystane w priorytetowych i problemowych obszarach strategicznych tj:
– przedsiębiorczość wiejska
– żywność i inkubowanie przetwórstwa lokalnego
– sieciowanie współpracy wielosektorowe
-innowacyjność
Sukcesem realizacji operacji było duże zaangażowanie Instytucji współpracujących z Brukseli – Domem Polski Wschodniej (East Poland House) i Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development — ENRD) – wysoka jakość szkoleń, warsztatowy i profesjonalny dostęp do wiedzy.

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.