Szkolenie z zakresu pisania projektów

W dniach 01, 04, 07 luty 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie przedsięwzięcia:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Tworzenie sieci współpracy
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

 Terminy i miejsce szkoleń:

01.02.2022 r. Dom Pracy Twórców, ul. Dworcowa 50, 13-206 Płośnica, godz. 12.00

04.02.2022 r.  „Zajazd Tusinek” , Kolonia 2, 12-114 Rozogi, godz. 12.00

07.02.2022 r. Garncarska Wioska, Kamionka 5,13-100 Nidzica, godz. 12.00,  

Na zgłoszenia czekamy do 26 stycznia  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać  e-mailem: biuro@lgdbmk.pl. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

 Maksymalna liczba osób mogąca wziąć udział w ramach każdego szkolenia: 15 osób.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Formularz zgłoszeniowy pobierz

 

Spotkania informacyjne!

W związku z planowanym naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem:

 

MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA MIEJSCE
Nidzica 26.01. 2022 10.00 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA  ul. Rzemieślnicza 3
Janowiec  Kościelny 24.01.2022 10.00 Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Janowo 24.01.2022 13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
Kozłowo 25.01.2022 10.00 Urząd Gminy Kozłowo
Działdowo 25.01.2022 13.00 Urząd Gminy Działdowo
Iłowo-Osada 31.01.2022 10.00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
Płośnica 26.01.2022 13.00 Urząd Gminy Płośnica, sala sesyjna
Szczytno 02.02.2022 10.00 Świetlica wiejska w Rudce
Wielbark 21.01.2022 10.00 Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku
Jedwabno 28.01.2022 10.00 Urząd Gminy Jedwabno, sala sesyjna
Dźwierzuty 27.01.2022 13.00 Urząd Gminy Dźwierzuty
Świętajno 28.01.2022 13.00 Urząd Gminy Świętajno
Rozogi 21.01.2022 13.00 Urząd Gminy Rozogi

 

Ankieta ewaluacyjna

Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych Stowarzyszenia  oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.

W ramach podsumowań realizacji programu oraz wypełniając zapisy zawarte w LSR przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie Państwa prosimy. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.

Link do Ankiety ewaluacyjnej – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f930016a&&b=1bb1439251a&&c=a0564708

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkursy aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił 3 konkursy na:

  • najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
  • najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
  • najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Celem konkursów jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami konkursów mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W konkursach zaplanowano nagrody rzeczowe o wartości:

  • I nagroda  do 5 000 zł
  • II nagroda do 4 000 zł
  • III nagroda do 3 000 zł

Nagrody rzeczowe zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Pomoc Techniczna, Schemat II.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2021 roku.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału!

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 17.09.2021r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone  w konkursie: nr 48/2021.

Listy rankingowe:

48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Rozwijanie działalności gospodarczej.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

W ramach naborów Nr 47/2021, Nr 49/2021 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,  nie wpłynął żaden wniosek.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 17.09.2021r. pobierz

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście lub przez osobą upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia. pobierz