Kolejne umowy w ramach Programu LEADER podpisane !

27 grudnia w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Naszymi Beneficjentami

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach Zachowania dziedzictwa lokalnego i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202. Ponad to zostały podpisane dwie umowy na projekty grantowe.

Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę prawie 7 mln złotych.

Informacje o projektach w ramach podpisanych umów na poddziałanie 19.2.:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej – „Rozbudowa wraz z termomodernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Muszaki oraz Zembrzus-Mokry Grunt.”
 2. Gmina Wielbark – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 350 m. z oświetleniem i zielenią parkową.”

Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

 1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej w Rozdrożu – „Wykonanie i montaż stolarki okiennej w zabytkowym kościele p .w. Św. Jana Chrzciciela w Sławce Wielkiej, Gmina Kozłowo.”

Projekty Grantowe:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – „Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych 2019.”
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych 2019.”

Kolejne umowy z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego podpisane!

W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarta została kolejna  umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy

 • Operacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzcy zakłada renowacje elewacji budynku diakonijnego. Umowę o przyznaniu pomocy na ten cel podpisał ksiądz Roland Zagóra. Kwota przyznanej pomocy wynosi 50 0000 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne umowy z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego podpisane!

7 listopada oraz 16 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte zostały łącznie 3  umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy

 • Operacja Parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Janowiec Kościelny  zakłada odrestaurowanie schodów do Kościoła.  Umowę o przyznaniu pomocy na ten cel podpisał ksiądz proboszcz Jacek Lubiński. Kwota przyznanej pomocy wynosi 49 997 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Operacja Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Targowie zakłada remont dachu i dzwonnicy kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Targowie, powstałego na przełomie XIX i XX w. W ramach operacji, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zaprojektowano wymianę pokrycia dachu budynku kościoła i dzwonnicy, a także montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace pozwolą na ochronę zabytku przed ewentualnymi zniszczeniami i zachowanie go dla kolejnych pokoleń, co, z pewnością, przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego w regionie.
 •  Beneficjent Parafia Rzymskokatolicką p.w. Św. Walentego w Lipowcu przeprowadzi prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu. Operacja pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu” zgodnie z opracowanym projektem prac restauratorskich i konserwatorskich, zakłada doprowadzenie witraży do ich stanu właściwego, pierwotnego charakteru, estetyki i technologii, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Kościół został wybudowany w 1892 r. i jest wpisany do rejestru zabytków.  Prace zlokalizowane będą w miejscowości Lipowiec, gm. Szczytno.

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

 • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 • Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 • Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 • Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 • LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Ponadto informujemy, że aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:

 • Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
 • Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
 • Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
 • Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl a.markuszewska@cdr.gov.pl.
 • Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
 • Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
 • Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 1.        http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-projekty.html oraz na naszych stronach internetowych:
 2.       https://prow.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konkursie-na-projekty-realizowane-w-ramach-prow-2014-2020/
 3.       https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3314-pochwal-sie-projektami-realizowanymi-w-ramach-prow-2014-2020

 

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych!