Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 4 maja do 22 maja 2017 r. w godzinach pracy biura: 8.00 -16.00, ostatniego dnia naboru tj. 22 maja 2017 r. przyjmowanie wniosków do godziny 12.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć wraz załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Zakres tematyczny:
pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

IV. Forma wsparcia zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju „Brama Mazurskiej Krainy”:

refundacja, maksymalna kwota dofinansowania w wysokości 50 000 zł.

 Minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł

Poziom dofinansowania:

 – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych- jednostki sektora finansów publicznych

– do 70 % kosztów kwalifikowalnych- podmioty wykonujące działalność gospodarczą

– do 100 % kosztów kwalifikowalnych- organizacje pozarządowe

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

  1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w :

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. pobierz *pdf
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 – zmieniające: pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020: pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz *pdf
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie  co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:

      a) Kryterium  zgodności strategicznej z LSR – 14 punktów 

      b) Kryterium horyzontalne dla LSR  – 15 punktów

      c) Kryterium oceny jakościowej dla działania  UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR- 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej konkursu. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy; (wersja pdf) pobierz *pdf  (wersja excel) pobierz

       2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (wersja pdf)pobierz

       3. Biznesplan; (wersja pdf) pobierz (wersja doc) pobierz

       4. Biznesplan- tabele finansowe; (wersja excel) pobierz

       5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu; (wersja pdf) pobierz

       6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw;(wersja pdf) pobierz (wersja excel) pobierz

       7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa; (wersja pdf) pobierz

        8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy; (wersja pdf) pobierz

 •  Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji ; (wersja pdf) pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; (wersja pdf) pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (wersja pdf) pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020;) (wersja pdf) pobierz

       9. Formularz wniosku o płatność; (wersja pdf) pobierz; (wersja excel) pobierz

      10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (wersja pdf) pobierz

      11. Narzędzia pomocnicze: Wyliczenie momentu bazowego (wersja excel)

 Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I.    Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny operacji:

 • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
  „Brama Mazurskiej Krainy” 
  pobierz *pdf
 • Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz *pdf
 • Wskaźniki realizacji (cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane wskaźniki produktu i rezultatu) pobierz
 • Karta oceny wstępnej pobierz
 • Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania  pomocy określonymi w PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 pobierz
 • Karta oceny zgodności strategicznej z LSR i horyzontalnej dla LSR pobierz
 • Karta oceny jakościowej dla działania UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR pobierz
 • Arkusz dodatkowy uzasadniający innowacyjność operacji pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosku:

 1. Udział partnerów w realizacji operacji potwierdzony listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.

 VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  120 000 zł

  VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” http://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

IX. Dodatkowe informacje:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”  zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.

W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie  do 18 maja 2017 roku, w godzinach pracy biura.

Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 89 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.