Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniach Rady LGD, które odbędą się w dniach 26 i 27 lutego 2013 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, w godz. od 8.00 do 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Listy rankingowe wniosków

W dniach 26 i 27 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe  projekty”.

Listy rankingowe wniosków:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – lista do pobrania
 2. „Odnowa i rozwój wsi” – lista do pobrania
 3. „Małe projekty” – lista do pobrania

Nowe konkursy

Uwaga!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” OGŁASZA KONKURSY w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr IV),
 2. „Odnowa i rozwój wsi” (nabór V)
 3. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty ( nabór V )

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 14.01.2013r. do 08.02.2013r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” , ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

 • Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1   i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Limit dostępnych środków wynosi w zakresie:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 395 453,00 zł- ostatni nabór
 2. „Odnowa i rozwój wsi” –  946 261,22 zł – ostatni nabór
 3. „Małe projekty” – 787 928,79 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – minimalna liczba punktów do  zakwalifikowania projektu – 18
 2. „Odnowa i rozwój wsi”-  minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 13
 3. ”Małe projekty” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 23

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY-PROW-LEADER

Dokumenty aplikacyjne RwDN

Konkurs w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr IV)

Dokumentacja do pobrania:

 1. 413_311 Instrukcja EPO: pobierz
 2. Formularz informacji minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010: pobierz
 3. 413-311-EPO -Ekonomiczny Plan Operacji (wersja do edycji): pobierz
 4. Kryteria wyboru operacji RWDN: pobierz
 5. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza – pomoc de minimis: pobierz
 6. W-1-1-413-311. EPO -Ekonomiczny Plan Operacji (wersja pdf): pobierz
 7. W-1-2-413-311. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja do edycji): pobierz
 8. W-1-2-413-311. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja pdf): pobierz
 9. W-1-3-413-311. Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (wersja do edycji): pobierz
 10. W-1-3-413-311. Oświadczenie-właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (wersja pdf): pobierz
 11. W-1-4-413-311. Wzór gwarancji (wersja do edycji): pobierz
 12. W-1-4-413-311. Wzór gwarancji (wersja-pdf): pobierz
 13. WOPP-413-311 (wersja do edycji): pobierz
 14. WOPP-413-311. Wniosek (wersja pdf): pobierz
 15. WOPP-413-311. Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 16. Wykaz dokumentów niezbędnych RWDN: pobierz
 17. Zapytanie ofertowe – wzór (wersja do edycji): pobierz
 18. Zapytanie ofertowe – wzór (wersja pdf): pobierz

Listy rankingowe wniosków

W dniu 30 maja br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Listy rankingowe:

 1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pobierz listę
 2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – pobierz listę

Informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pobierz wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji: pobierz