Cele Strategiczne

Cele strategiczne Stowarzyszenia LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”

Cel ogólny I:
Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego
w kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Cele szczegółowe:
1. Kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych w ramach zintegrowanych, tematycznych pakietów z włączeniem aktywności społecznej mieszkańców.
2. Rozwój i wzrost konkurencyjności producentów zdrowej żywności, rozwój rynków zbytu i sieci współpracy w obszarze zdrowej żywności.
3. Wdrażanie technologii służących ochronie środowiska naturalnego i zapobiegających zmianom klimatu.
4. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego.

Cel ogólny II:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Cele szczegółowe:
1. Tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych oraz inicjatyw gospodarczych w sektorze ekonomii społecznej.
2. Rozwój firm w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego.
3. Rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w obszarze przedsiębiorczości.
4. Rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach kulturowych, przyrodniczych oraz rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań sieciowych przedsiębiorstw.

Cel ogólny III:
Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm.

Cele szczegółowe:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych mieszkańców w celu aktywizacji społecznej i społecznego zaangażowania biznesu.
3. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w działaniach społecznych i przedsiębiorczości społecznej w ramach inicjatyw tworzenia i rozwoju wiosek tematycznych.


Cele strategiczne Związku Stowarzyszeń LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”

I. Uruchomienie potencjału turystycznego dla rozwoju lokalnego

 • przygotowanie lokalnych atrakcji
 • wytyczenie szlaków turystycznych
 • opracowanie produktów turystycznych
 • promocja, wizualizacja
 • koordynacja działań turystycznych

II. Wyższy standard życia mieszkańców przy zachowaniu walorów przyrodniczych

 • dostęp do edukacji i kultury
 • organizacje pozarządowe na wsi
 • aktywizacja mieszkańców- konkursy dla sołectw
 • poprawa estetyki wsi
 • poprawa jakości dróg
 • poprawa komunikacji, internet
 • dostęp do opieki zdrowotnej
 • zachowanie zabytkowej architektury

III. Zwiększona aktywność mieszkańców, otwartość na innowację, poziom edukacji

 • wiejskie centrum edukacji
 • kształcenie liderów wiejskich
 • polepszenie kapitału społecznego
 • aktywność organizacji mieszkańców i grup nieformalnych

IV. Rozwinięta przedsiębiorczość i tradycyjne rolnictwo

 • tradycyjne rzemiosło
 • wikliniarstwo
 • wierzba energetyczna, biopaliwo
 • ziemniak w Janowcu Kościelnym
 • pszczelarstwo
 • szkoła przedsiębiorczości
 • promocja lokalnych firm
 • integracja biznesu- organizacja biznesowa

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00