Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązujące dla ogłoszonego naboru wniosków w dniach od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Ekonomiczny Plan Operacji:

3. Oświadczenie Właściciela lub Współwłaściciela o wyrażaniu zgody na realizację operacji:

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

5. Wzór zapytania ofertowego:

6. Wzór gwarancji:

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załacznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstwaianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:

8. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc:

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych

10. Kryteria wyboru operacji:

11. Wykaz dokumentów niezbędnych:

Akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: pobierz
  • rozporządzenie zmieniające z dnia 6 maja 2008: pobierz
  • rozporządzenie zmieniające z dnia 13 lipca 2010: pobierz
  • rozporządzenie zmieniające z dnia 7 września 2010: pobierz
  • rozporządzenie zmieniające z dnia 17 sierpnia 2011: pobierz