INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz pod numerem telefonu 89 625 43 37

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji 09.05.2018 – 08.06.2018 godz. 16:00
Miejsce składania zgłoszenia Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Zakres tematyczny operacji „Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury”
Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR Cel ogólny LSR

 •  Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego w  kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami  w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i  aktywności  społecznej

Cel(e) szczegółowe LSR

 • Kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych w ramach zintegrowanych, tematycznych pakietów z włączeniem aktywności społecznej mieszkańców
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego

Przedsięwzięcia

 • Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury
Planowane do osiągnięcia wskaźniki Wskaźnik produktu:  Liczba działań promujących walory przyrodnicze, turystyczne, różnorodność kulturową i dziedzictwo przyrodnicze Mazur– 5 szt.

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej/rekreacyjnej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR-  100 osób

Wysokość środków na realizację operacji Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 10 000 zł.
Termin realizacji Do Październik 2019 r.
Forma wsparcia Refundacja
Maksymalne poziomy wsparcia operacji
 • Jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63%
 • Przedsiębiorcy– nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Pozostałe podmioty – nie wyższy niż 100% kosztów kwalifikowalnych
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie karty pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR

W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniona do wsparcia, operacja może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają:

 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 15 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 15 punktów

W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy. W takiej sytuacji zastosowanie mają:

 1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR- 14 punktów
 2. Kryterium horyzontalne dla LSR- 15 punktów
 3. Kryterium oceny jakościowej dla działania- Udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR- 15 punktów
Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

 

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, znajduje się w załączniku nr 1.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie-zgodnie z uwagami zawartymi w zał. nr 1.
Zadanie do zrealizowania Usługa realizacji i  montażu  5 filmików promujących wydarzenia wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

1.      Film promujący wydarzenie wpisane do LSR na lata 2014-2020 powinien:

 • Wykonany w języku polskim
 • Minimalna długość filmiku promującego wydarzenie wpisane do LSR –  4 minuty
 • Materiał filmowy musi być zgodny z zasadami informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 808/2014, opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.
 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do utrzymania trwałości projektu przez co najmniej 5 lat od dnia otrzymania płatności ostatecznej.
 • Materiał filmowy (500 szt. płyt CD) powinien być rozpowszechniany na wydarzeniach promujących wpisanych do LSR na lata 2014-2020 r.

2.   Płyta CD z nagranymi 5 filmikami promującymi wydarzenia wpisane do LSR na lata 2014-2020 r.

 • Usługa nagrania 500 szt. płyt z 5 filmikami promującymi wydarzenia wpisane do LSR na lata 2014-2020 r.
 • Minimalne parametry płyt CD z kartonowym opakowaniem:
 • – Płyta CD 700 MB – nadruk full color
 • – Koperta kartonowa 125x125 mm, nadruk full color
 • Znakowanie płyty i koperty zgodnie z zasadami informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 808/2014, opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej pobierz
 • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia pobierz