W dniu 17.09.2021r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone  w konkursie: nr 48/2021.

Listy rankingowe:

48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Rozwijanie działalności gospodarczej.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

W ramach naborów Nr 47/2021, Nr 49/2021 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,  nie wpłynął żaden wniosek.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 17.09.2021r. pobierz

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście lub przez osobą upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia. pobierz