W dniu 12.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 16/2017,  w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 16/2016 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 16/2017 – Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 12.07.2017 r. pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz