W dniu 11.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 23/2017, 24/2017 w ramach  naborów projektów grantowych.

Listy  rankingowe w ramach poszczególnych projektów grantowych:

23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz *pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym: pobierz *pdf
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym
– Lista operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 23/2017 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym:        pobierz *pdf

24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych: pobierz *pdf
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych: pobierz *pdf
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:
– Nie utworzono listy operacji odrzuconych przez LGD w konkursie Nr 24/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 11.12.2017 r.pobierz *pdf

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 22 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wzór odwołania pobierz