W dniu 12.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w ramach przedsięwzięcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Lista rankingowa operacji:
1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego:
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i z LSR w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz
– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz
– Nie utworzono listy operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 15/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  z dnia 12.07.2017 r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz