Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Zobowiązanie to wynika:

– z paragrafu 5 pkt 15 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą: „Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z zachowaniem terminu określonego w par. 6 ust. 5.”, tj. do końca kwartału następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy.

– z paragrafu 5 pkt 24 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób rozwijających działalność gospodarczą: „Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, z zachowaniem terminu określonego w paragrafie 8 ust.5.”, tj. do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:

 1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami  spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z  wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 4. rozwoju  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
 5. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli  w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.

Terminy składania (IMRB/ IPRO)

 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach A – C,  (IMRB/ IPRO) składają w terminie do końca kwartału , następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ drugiej transzy.

Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:

 • 01.01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca czerwca 2018 r.,
 • 01.04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca września 2018 r.,
 • 01.07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca grudnia 2018 r.,
 • 01.10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca marca 2019 r.

 

 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.

Przykład rok kalendarzowy

 • 05.2017                                                       data płatności końcowej
 • 01.01.2018 – 31.12.2018                       pierwszy rok kalendarzowy
 • 01.01.2019 – 31.12.2019                       drugi rok kalendarzowy

Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia 2019 r. 

Przykład rok obrachunkowy

 • 05.2017                                                       data płatności końcowej
 • do końca maja 2018 r.                           pierwszy rok obrachunkowy
 • do końca maja 2019 r.                           drugi rok obrachunkowy            

Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca 2019 r.

 • Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): pobierz

 Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji – otwórz