Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:

Administratorami Twoich danych będziemy my: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Brama Mazurskiej Krainy” (13-100 Nidzica, Plac Wolności 1), dalej LGD. Administratorem danych jest Prezes LGD.
Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD „Brama Mazurskiej Krainy” określony szczegółowo w polityce prywatności.

Dane podlegające ochronie
To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez LGD.
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

Prawa do danych
Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.