W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

  • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
  • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
  • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji pobierz
  • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym, zielonym oraz niebieskim. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany oraz aktualizację kwot wynikających z przesunięć między poszczególnymi wskaźnikami, kolor niebieski oznacza aktualizację kwot i wskaźników o zmiany wynikające z przyznanego bonusu.

W związku ze spełnieniem warunków umożliwiających uzyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1 040 000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zobligowana jest do dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Ponadto dodatkowe środki obligują Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” do zwiększenia zakładanych wskaźników realizacji operacji w poszczególnych przedsięwzięciach. Przeznaczenie środków finansowych na określone przedsięwzięcia tj. Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz Rozwijanie działalności gospodarczej wynika z ogromnego zainteresowania potencjalnych beneficjentów tą formą wsparcia. Zakres zmian dotyczący procedur oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  25.02.2020 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: biuro@lgdbmk.pl W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020