W dniu 11 marca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działania – tzw. „Małe projekty”.

Lista rankingowa do pobrania

Informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Plik do pobrania