W dniach 10 – 13 września 2019 r. w ramach realizacji operacji pn. „Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Odbył się wyjazd studyjny Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur  do Brukseli. W wyjeździe studyjnym uczestniczyło również 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego (Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).
Operację realizowano przy zaangażowaniu dwóch Partnerów KSOW tj. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
Celem operacji było podniesienie kompetencji  Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie nawiązywania trwałej współpracy z co najmniej jedną siecią LGD funkcjonującej w Europie, prezentację polskich rozwiązań modelowych i przygotowanie do wdrożenia europejskich rozwiązań modelowych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w obszarze Lokalnych Strategii Rozwoju w 2019 r., a także nabycie wiedzy w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej do Brukseli przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur.
Realizacja operacji włączyła Lokalne Grupy Działania do sieci współpracy i pozwoliła na wymianę doświadczeń na skalę Europejską, poprzez dostęp i wdrożenie rozwiązań modelowych w sieci ENDR (Europejska Siec na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wyjazd studyjny wdrożył bezpośrednią współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z Warmii i Mazur a Walońską siecią Lokalnych Grup Działania, co pozwoliło na podniesienie kompetencji i  wdrożenie w  województwie warmińsko – mazurskim modelowych rozwiązań, które zostaną wykorzystane w priorytetowych i problemowych obszarach strategicznych tj:
– przedsiębiorczość wiejska
– żywność i inkubowanie przetwórstwa lokalnego
– sieciowanie współpracy wielosektorowe
-innowacyjność
Sukcesem realizacji operacji było duże zaangażowanie Instytucji współpracujących z Brukseli – Domem Polski Wschodniej (East Poland House) i Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development — ENRD) – wysoka jakość szkoleń, warsztatowy i profesjonalny dostęp do wiedzy.

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.