Konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania

 1. „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr IV)
 2. Na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty (nabór IV)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 06.02.2012r. do 29.02.2012r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

 • Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” , ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych oraz w siedzibach:

 • Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1
 • Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1

IV. Limit dostępnych środków wynosi w zakresie:

 • „Małe projekty” – 750 000,00 zł
 • „Odnowa i rozwój wsi” – 2 024 483,22 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

 1.  „Małe projekty” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 23
 2. „Odnowa i rozwój wsi” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 13

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dokumentacja konkursowa – nabór od 06.02.2012 do 29.02.2012:

 1. informacja o konkursie
 2. aktywny formularz wniosku
 3. instrukcja wypełniania wniosku
 4. kryteria wyboru operacji
 5. wykaz dokumentów niezbędnych do oceny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 1. z dnia 31 lipca 2008 r. – Dz.U. Nr 156 poz. 974
 2. z dnia 1 kwietnia 2010 r. – Dz. U. Nr 65 poz. 417
 3. z dnia 12 sierpnia 2010 r. – Dz. U. Nr 162 poz. 1092