W dniach 18-19.07.2019r. o godz. 9.00 w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska Sp. z o.o w Kamionce, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów nr 34/2019 – Tworzenie i rozwój inkubatorów, nr 35/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej  – START-UP , nr 36/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie inteligentnych specjalizacji Województwa Warmińsko – Mazurskiego, nr 37/2019 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług, nr 38/2019 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru, nr 39/2019 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, nr 40/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonych konkursów.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.