Podejmowanie działalności gospodarczej START UP

Informacje nt naboru wniosków

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 30.12.2020r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" Celem Posiedzenia było rozpatrzenie protestów. Listy operacji wybranych w konkursach  nr 44/2020  i nr 45/2020  nie uległy zmianie. Protokół z Posiedzenia...

Ogłoszenie o naborze nr 45/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 45/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniach 18-19.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 34/2019, nr 35/2019, nr 36/2019, nr 37/2019,  nr 38/2019, nr 39/2019,...

27 października 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 14 listopada do 28 listopada 2016 w godzinach pracy biura: 8.00 -16.00, ostatniego dnia naboru tj. 28 listopada 2016 przyjmowanie wniosków do godziny 14.00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć wraz załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Zakres tematyczny:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP

IV. Forma wsparcia zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD  „Brama Mazurskiej Krainy”

 • premia w wysokości 60 000 zł,

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w :

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.: pobierz *pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 – zmieniające: pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020: pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz *pdf

2. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:

 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
  1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR – 14 punktów
  2. Kryterium horyzontalne dla LSR – 18 punktów
  3. Kryterium oceny jakościowej dla działania NOWE FIRMY – 18 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej konkursu. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; wersja pdf pobierz wersja excel pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz *pdf
 • Biznesplan; wersja pdf pobierz | wersja word pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pobierz *pdf
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy pobierz *pdf
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych pobierz *pdf
 • Formularz wniosku o płatność wersja pdf pobierz wersja excel pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność: pobierz *pdf
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wersja excel pobierz

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny operacji:

 • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz *pdf
 • Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
 • Wskaźniki realizacji: pobierz
 • Karta oceny wstępnej: pobierz
 • Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020: pobierz
 • Karta oceny zgodności strategicznej z LSR: pobierz
 • Karta oceny horyzontalnej dla LSR: pobierz
 • Karta oceny jakościowej dla działania NOWE FIRMY: pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosku:

 1. Dokumenty dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy odpowiednio do przedmiotu operacji (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z miejsca pracy).
 2. Dokumenty świadczące o zamieszkaniu obszaru LSR przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej krainy”, rozdział III, str. 17- 18, zaświadczenie z Urzędu Pracy,o posiadanym statusie osoby bezrobotnej, itp.), – o ile dotyczy.
 4. Partnerstwo projektowe potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa – o ile dotyczy.
 5. Arkusz dodatkowy uzasadniający innowacyjność operacji: pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 200 000 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” http://lgdbmk.pl/,
w zakładce PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/
oraz bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, ul. Plac Wolności 1, pok. 46, 13-100 Nidzica

IX. Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zapewnia bezpłatne doradztwo
w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
telefon (48) 89 625 43 37, email: lgd@nida.pl.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00