Zaproszenie do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych

Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 01/05/10/2019
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków:pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz

 

 

Z a p r o s z en i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych

Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pdf* pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

1. piszę w sprawie zapytania ofertowo „Z a p r o s z en i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej””

mam pytanie co do wyjazdu nr 2, ile dni obejmuje wyjazd w kwietniu? Czy możemy przyjąć 4 dni jak podczas wyjazdu nr 1?

2. Czy mogą być hotele w okolicy Citta di Castello/

– treść odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego „Z a p r o s z e n i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”, uprzejmie informuję, że wyjazd nr 2 ( kwiecień 2020 r.) obejmuje 4 dni.

Szczegółowy opis wyjazdu jest zawarty w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na hotele w okolicy Citta di Castello.

 

Protokół z otwarcia ofert:  pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz

Informacja o wyborze wykonawcy

Nidzica,  07.05.2018 r.

 

 

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy

 1. W dniu 02.05.2018 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu:

 

Dostawa sprzętu gastronomicznego

 1. Nazwy, adresy wykonawców, kryteria, złożonych ofert w terminie (02.05.2018 r. do godz. 15:00):

Dostawa sprzętu gastronomicznego

   1                                    2                                    3
   Lp.

                 Podmiot składający

                   Cena oferty (zł)
                  Netto/VAT/brutto
   1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj, ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn         54 750,00/ 12 592,00/  67 342,50

 

3. Ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami:

„Dostawa sprzętu gastronomicznego”

1

2

3

4

Lp.

Podmiot składający

Cena oferty (zł)
Netto/VAT/brutto

Punkty cena oferty

1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn

54 750,00/ 12 592,00/ 67 342,50

100,00

 

4. Sposób rozstrzygnięcia postępowania:

Oferta nr  1 spełnia wymogi Zamawiającego przedstawione w zaproszeniu do składania ofert oraz ze względu na zaoferowaną cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. Zamówienie zostaje udzielone:

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
Marek Pierewoj
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn

 

Informacja (zawiadomienie o wyborze Wykonawcy   pdf* pobierz

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia na dostawę sprzętu gastronomicznego

Nidzica, dnia 24.04.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Ul. Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

 

Z a p r o s z en i e
do składania ofert dotyczące zamówienia na dostawę sprzętu gastronomicznego  

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:`

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu gastronomicznego z uwzględnieniem stawianych przez Zamawiającego wymagań:

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

1

Podgrzewacz na zupę

3

2

Witrynka chłodząca pojedyncza

2

3

Witrynka chłodząca podwójna

2

4

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

1

5

Szatkownica do warzyw

1

6

Taboret gazowy

1

7

Pakowarka próżniowa – komorowa

1

8

Worki do pakowarek komorowych 16×23 cm

20

9

Worki do pakowarek komorowych 20×30 cm

20

10

Taca z pokrywką

4

11

Pojemnik do żywności 530 x 325 mm Wys. 200 mm

5

12

Pokrywka do pojemników 530x325mm

10

13

Pojemnik do żywności GN 530 x 325 mm, wys. 150 mm

5

14

Sztućce komplet 12 szt.

15

15

Warnik do napojów, pojemność 9 1

2

16

Ekspres do kawy czarny na napoje od 25 do 240 ml

1

17

Warnik do napojów, pojemność 18 1

1

18

Wyciskarka do soków

3

19

Wyciskarka do cytrusów

1

20

Maszyna do lodów

1

21

Maszynka do ostrzenia noży

1

22

Pojemnik do lodu

3

23

Pojemnik termoizolacyjny 8 prowadnic

1

24

Pojemnik termoizolacyjny 5 prowadnic

1

25

Wilk do mięsa

1

26

Taca ekspozycyjna 345×245

10

27

Taca ekspozycyjna 310×230

10

28

Garnek do gotowania pierogów

1

29

Garnek średni z pokrywą

3

30

Lampa grzewcza na gaz składana

2

31

Podgrzewacz na pastę 590x340x400mm

2

32

Taca chłodząca 555 x357 x175 mm

2

33

Zestaw noży 9- elementowy

1

34

Waga gastronomiczna z szalką o średnicy 200 mm

1

35

Tablica wolnostojąca 700 x 1100 mm

3

Szczegółowe parametry techniczne urządzeń wskazano w kartach urządzeń stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zastosowania równoważnych materiałów dowolnych producentów, spełniających wymagania przedmiotowego zaproszenia. Wskazany asortyment przedstawiony w kartach urządzeń ma formę poglądową.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i  dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia potwierdzający wysoki standard realizowanych prac oraz perfekcyjną jakość tworzonych produktów.

W przypadku, gdy w dokumentach zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w zaproszeniu do składania ofert.

Miejsce dostawy i instalacji urządzeń:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Kamionka 5, 13-100 Nidzica

Zamawiający ze względu na charakter zamówienia i zakres nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od wyboru oferenta

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1). Nie podlegają wykluczeniu;

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.:
– przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

 • a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 • b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 • c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 • d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

 • a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 • c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr  2  oraz załączniku Nr 3 do zaproszenia. Informacje zawarte  w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Przesłanki odrzucenia oferty.
Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy:

1). jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2). została złożona przez podmiot:

 • a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III niniejszego Zapytania ofertowego,
 • b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.),
 • c) Została złożona po terminie składania ofert.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
 • kryterium ceny (waga 100%)
 1. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

 

C1 =          C min x Zp
           C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
  C o – cena brutto oferty ocenianej
 

C1

Zp

– wartość procentowa

– znaczenie procentowe kryterium, tu: 80 %

 

C = C1 x 100 pkt. =  – waga punktowa kryterium cena

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Kryterium „bezpłatne wsparcie techniczne-helpdesk” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego wsparcia technicznego przez Wykonawcę w Formularza Oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :

P = C

gdzie :  C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)

4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający  spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.
6. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania  działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)  zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zadania i kosztów z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
 6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

VII. ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp
  1. Zamawiający określa następujący zakres przewidywanych zmian umowy:
   1) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, – zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług

2) zmiana terminu realizacji w wyniku:

a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), – wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie zamówienia w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie. Udowodnienie okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia – zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,
b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie za zamówienia terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku gdy wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie. Udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin ich zaistnienia.
– zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności.

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” , Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub pocztą elektroniczną na adres: kmargol@nida.pl

2. Ofertę należy przesłać do dnia: 02.05.2018r. do godz. 15.00 (oferty złożone  po tym czasie nie będą rozpatrywane)

 IX. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 02.05.2018 r. o godz. 1515 w siedzibie Zamawiającego
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę za realizację zamówienia.
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

X. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona
  oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 8. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Krzysztof Margol, tel. 606 953 089

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 6.
 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 6. Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.

 

Zaproszenie do składania ofert: pdf* pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Parametry techniczne: pdf* pobierz