W dniu 22.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 50/2022, nr 51/2022 oraz 52/2022.

Listy rankingowe:

50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 22.04.2022r.pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U.2019 poz.1167),  podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD pobierz