Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza nabór  na wolne stanowiska pracy:

  1. Referent ds. monitoringu i rozliczeń – pobierz

Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny,
  •  życiorys ( curriculum Vita),
  •  kserokopie świadectw pracy,
  •  dokumenty poświadczające wykształcenie,
  •  prawo jazdy kat. B
  •  inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesy rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobowych (Dz. U. poz. 1182 z 3.09.2014 r. z póź. zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub pocztą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy”

Termin składania dokumentów: 18.08.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz telefonicznie pod nr 89 625 43 37, 511 598 021