Rozwój rynków zbytu i usług lokalnych

Informacje nt naboru wniosków

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 30.12.2020r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" Celem Posiedzenia było rozpatrzenie protestów. Listy operacji wybranych w konkursach  nr 44/2020  i nr 45/2020  nie uległy zmianie. Protokół z Posiedzenia...

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniach 18-19.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 34/2019, nr 35/2019, nr 36/2019, nr 37/2019,  nr 38/2019, nr 39/2019,...

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 24.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje  złożone w konkursach: nr 25/2018, nr 26/2018, nr 27/2018, nr 28/2018,  nr 29/2018 oraz operacje grantowe...

27 października 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 14 listopada do 28 listopada 2016 w godzinach pracy biura: 8.00 -16.00, ostatniego dnia naboru
tj. 28 listopada 2016 r. przyjmowanie wniosków do godziny 14.00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć wraz załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Zakres tematyczny:

Pomoc  jest przyznawana na operacje w zakresie:
ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

IV. Forma wsparcia zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD  „Brama Mazurskiej Krainy”

 • refundacja, maksymalna kwota dofinansowania w wysokości – 20 000 zł.
 • minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w :

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.: pobierz *pdf
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 – zmieniające: pobierz *pdf
 • LSR na lata 2014-2020: pobierz *pdf
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz *pdf

2. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:

 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie wstępnej oceny wniosków oraz zgodności z PROW
 • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
  1. Kryterium zgodności strategicznej z LSR – 14 punktów
  2. Kryterium horyzontalne dla LSR – 18 punktów
  3. Kryterium oceny jakościowej dla działania UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR – 18 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej konkursu. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy; wersja pdf pobierz | wersja excel pobierz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy: pobierz *pdf
 3. Biznesplan: wersja pdf pobierz | wersja word pobierz
 4. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu: pobierz *pdf
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa: wersja pdf: pobierz | wersja excel: pobierz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa: pobierz *pdf
 7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf): pobierz *pdf
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.): pobierz *pdf
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.): pobierz *pdf
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.): pobierz *pdf
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.): pobierz *pdf
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.): pobierz *pdf
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.): pobierz *pdf
 1. Formularz wniosku o płatność: wersja pdf pobierz | wersja excel pobierz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność: pobierz *pdf
 3. Wyliczenie momentu bazowego (wersja excel)

Prosimy o dołączenie załączników w kolejności określonej odpowiednio w formularzach.

VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny operacji:

 • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz *pdf
 • Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy”: pobierz
 • Wskaźniki realizacji: pobierz
 • Karta oceny wstępnej: pobierz
 • Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020: pobierz
 • Karta oceny zgodności strategicznej z LSR: pobierz
 • Karta oceny horyzontalnej dla LSR: pobierz
 • Karta oceny jakościowej dla  działania UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR : pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w kartach oceny wniosku:

 1. Arkusz dodatkowy uzasadniający innowacyjność operacji: pobierz
 2. Partnerstwo projektowe potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa – o ile dotyczy.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 120 000 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” https://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków https://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/ oraz bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

IX. Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
telefon (48) 89 625 43 37, email: lgd@nida.pl.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00