Zaproszenie

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.

Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

  • Pełna treść zaproszenia do składania ofert  – pobierz
  • Załącznik nr 1 Projekt budowlany:
  1.  Architektura:  Dokument 7, mapy 1, mapa 2 , mapy 3., mapa 4, mapa 5

2.  Część graficzna sanitarna:  Dokument 5 , mapa zagospodarowanie terenu, mapy, mapy cd

3. Część konstrukcyjna – obliczenia statyczne: Dokument 4, mapy

4. Elektryka: Dokument 10

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Dokument 3

6. Instalacja elektryczna: Dokument 6, mapa 1, mapy 2, mapa 3, Zaświadczenia

7. Konstrukcja: Dokument 8, mapy

8. Opinia geotechniczna: Dokument 6, mapa

9. Oświadczenia projektantów, decyzja o warunkach zabudowy: Dokument 1, mapa

10. Rzut parteru, rzut poddasza, opis techniczny: Dokument 2

11. Pozwolenie na budowę – pobierz

  • Załącznik nr 2 Przedmiar – pobierz
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – pobierz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – pobierz
  • Załącznik nr 5 Formularz ofertowy –pobierz

Informacja o zakończeniu postepowania bez wyboru Wykonawcy

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że w niniejszym postępowaniu do dnia terminu składania ofert tj. 16.06.2021r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisem „Postepowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty”,  niniejsze postepowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.