Cele Strategiczne

Cele strategiczne Stowarzyszenia LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”

Cel ogólny I:
Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego
w kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Cele szczegółowe:
1. Kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych w ramach zintegrowanych, tematycznych pakietów z włączeniem aktywności społecznej mieszkańców.
2. Rozwój i wzrost konkurencyjności producentów zdrowej żywności, rozwój rynków zbytu i sieci współpracy w obszarze zdrowej żywności.
3. Wdrażanie technologii służących ochronie środowiska naturalnego i zapobiegających zmianom klimatu.
4. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego.

Cel ogólny II:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Cele szczegółowe:
1. Tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych oraz inicjatyw gospodarczych w sektorze ekonomii społecznej.
2. Rozwój firm w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego.
3. Rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w obszarze przedsiębiorczości.
4. Rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach kulturowych, przyrodniczych oraz rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań sieciowych przedsiębiorstw.

Cel ogólny III:
Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm.

Cele szczegółowe:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych mieszkańców w celu aktywizacji społecznej i społecznego zaangażowania biznesu.
3. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w działaniach społecznych i przedsiębiorczości społecznej w ramach inicjatyw tworzenia i rozwoju wiosek tematycznych.

 

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00