Planowany harmonogram konsultacji

 

ZAPROSZENIE

do udziału w  warsztatach konsultacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023 -2027.

 Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” zaprasza do udziału w  warsztatach konsultacyjnych  Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023 -2027 organizowanych na przełomie sierpnia i września 2022 roku na terenie każdej z 14 gmin członkowskich obszaru LSR .

Podczas warsztatów omawiane będą zagadnienia związane z analizą potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów dla celów operacyjnych i strategicznych.

Najbliższe spotkania:

Gmina Iłowo- Osada  30.08.2022, godz. 10.00Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie,  ul. Stanisława Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada, sala sesyjna

Gmina Działdowo 30.08.2022, godz. 13.00 Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

 

 Opis procesu przygotowania LSR

„Do 30 lipca 2022 r. opracowany zostanie szczegółowy kalendarz prac związanych z opracowaniem LSR. Sam proces przygotowania LSR rozpocznie się w czerwcu po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków LGD raportu z  ewaluacji  obecnie realizowanej LSR, zawierającego rekomendacje, wnioski i kierunki rozwojowe dla nowego okresu programowania. Na stronie www.lgdbmk.pl zamieszczony zostanie raport z ewaluacji  obecnie realizowanej LSR. Jednocześnie zamieszczona zostanie ankieta do wypełnienia w wersji on – line nt. potrzeb mieszkańców,  potrzeb rozwojowych i potencjału  obszaru LGD ze szczególnym naciskiem na cele LSR. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe CATI i CAWI. Wyznaczone zostaną główne etapy opracowania LSR, ze szczególnym uwzględnieniem udziału społeczności lokalnej w procesie tworzenia LSR.

Badania ankietowe prowadzone będą do 15 sierpnia 2022 r. Do 30 sierpnia 2022 r. sporządzony zostanie zbiorczy raport z przeprowadzonych badań ankietowych.

W trakcie prowadzonych badań ankietowych, pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ze wsparciem ekspertów zewnętrznych,  dokonają diagnozy potencjału obszaru na podstawie dostępnych danych statystycznych w zakresie zagadnień:

  1. a/ społeczeństwo – demografia, wskaźniki społeczne w tym w zakresie starzenia się społeczeństwa, wyludnienia, bezrobocia, usług społecznych
  2. b/ przedsiębiorczość –  w obszarze innowacyjności, cyfryzacji, potencjału rozwojowego oraz przedsiębiorczości społecznej
  3. c/ środowisko i klimat,
  4. d/ partnerstwo, w tym zakresie funkcjonujących sieci i powiązań partnerskich.

We wrześniu 2022 r. zorganizowane zostaną zogniskowane wywiady grupowe (grupy focusowe), pogłębione badanie jakościowe w zakresie głównych obszarów strategicznych (innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, partnerstwo, zmiany demograficzne), w których uczestniczyli będą przedstawiciele z grup reprezentujących trzy sektory ( społeczny, gospodarczy, publiczny). Podczas spotkań przeprowadzony zostanie warsztat z zakresu analizy  SWOT, drzewo problemów i cele LSR. Wypracowane wnioski i założenia strategiczne będą stanowiły uzupełnienie zebranych opinii i wyników badań niezbędnych do opracowania projektu LSR. Z fokusowni sporządzone zostaną raporty przez prowadzącego moderatora.

W okresie sierpień – październik 2022 r. zorganizowane zostaną warsztaty lokalne,  konsultacyjne LSR w każdej gminie ( 14 spotkań),  w wyniku których wypracowany zostanie ostateczny kształt LSR. Ramowy program warsztatów konsultacyjnych:

  1. Prezentacja raportu z badań ankietowych w zakresie opracowania nowej LSR
  2. Prezentacja nt. założeń finansowych UE na okres programowania 2023-2027
  3. Warsztaty w grupach : analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowane działania i oczekiwane rezultaty dla celów operacyjnych i strategicznych.

W ostatniej dekadzie października, LSR poddany zostanie konsultacjom społecznym. Projekt LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdbmk.pl wraz z ankietą do zgłaszania uwag. Dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowej komunikacji, zorganizowane zostanie spotkanie w formule on -line z udziałem zaproszonych i zainteresowanych osób. Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowaniu ostatecznego kształtu LSR.  Ponadto wszystkie rozpowszechniane informacje będą posiadały zapis o współfinansowaniu oraz będą opatrzone logotypami i zapisami zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującej Księdze Wizualizacji.

HARMONOGRAM

Nazwa gminy  Miejscowość Planowany termin spotkania
Nidzica KAMIONKA 20.09.2022
Janowiec Kościelny JANOWIEC KOŚCIELNY 15.09.2022
Janowo JANOWO 15.09.2022
Kozłowo KOZŁOWO 20.09.2022
Działdowo DZIAŁDOWO 30.08.2022
Iłowo-Osada IŁOWO-OSADA 30.08.2022
Płośnica PŁOŚNICA 02.09.2022
Lidzbark LIDZBARK 02.09.2022
Szczytno KAMIONEK 06.09.2022
Dźwierzuty DŹWIERZUTY 06.09.2022
Jedwabno JEDWABNO 08.09.2022
Rozogi ROZOGI 13.09.2022
Świętajno ŚWIĘTAJNO 13.09.2022
Wielbark WIELBARK 08.09.2022
Nidzica NIDZICA – online 18.10.2022
Nidzica NIDZICA – online 25.10.2022
Nidzica Kamionka 25.05.2023
Nidzica Kamionka 25.05.2023
Nidzica Kamionka 26.05.2023
Nidzica Nidzica 29.05.2023