Opis planu konsultacji

 

Opis procesu przygotowania LSR

Do 30 lipca 2022 r. opracowany zostanie szczegółowy kalendarz prac związanych z opracowaniem LSR. Sam proces przygotowania LSR rozpocznie się w czerwcu po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków LGD raportu z  ewaluacji  obecnie realizowanej LSR, zawierającego rekomendacje, wnioski i kierunki rozwojowe dla nowego okresu programowania. Na stronie www.lgdbmk.pl zamieszczony zostanie raport z ewaluacji  obecnie realizowanej LSR. Jednocześnie zamieszczona zostanie ankieta do wypełnienia w wersji on – line nt. potrzeb mieszkańców,  potrzeb rozwojowych i potencjału  obszaru LGD ze sczególnym naciskiem na cele LSR. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe CATI i CAWI. Wyznaczone zostaną główne etapy opracowania LSR, ze szczególnym uwzględnieniem udziału społeczności lokalnej w procesie tworzenia LSR.

Badania ankietowe prowadzone będą do 15 sierpnia 2022 r. Do 30 sierpnia 2022 r. sporządzony zostanie zbiorczy raport z przeprowadzonych badań ankietowych. W trakcie prowadzonych badań ankietowych, pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ze wsparciem ekspertów zewnętrznych,  dokonają diagnozy potencjału obszaru na podstawie dostępnych danych statystycznych w zakresie zagadnień:

a/ społeczeństwo – demografia, wskaźniki społeczne w tym w zakresie starzenia się społeczeństwa, wyludnienia, bezrobocia, usług społecznych

b/ przedsiębiorczość –  w obszarze innowacyjności, cyfryzacji, potencjału rozwojowego oraz przedsiębiorczości społecznej

c/ środowisko i klimat,

d/ partnerstwo, w tym zakresie funkcjonujących sieci i powiązań partnerskich.

We wrześniu 2022 r. zorganizowane zostaną zogniskowane wywiady grupowe (grupy focusowe), pogłębione badanie jakościowe w zakresie głównych obszarów strategicznych (innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, partnerstwo, zmiany demograficzne), w których uczestniczyli będą przedstawiciele z grup reprezentujących trzy sektory ( społeczny, gospodarczy, publiczny). Podczas spotkań przeprowadzony zostanie warsztat z zakresu analizy  SWOT, drzewo problemów i cele LSR. Wypracowane wnioski i założenia strategiczne będą stanowiły uzupełnienie zebranych opinii i wyników badań niezbędnych do opracowania projektu LSR. Z fokusowni sporządzone zostaną raporty przez prowadzącego moderatora

Na przełomie sierpnia i września 2022 r. zorganizowane zostaną warsztaty lokalne,  konsultacyjne LSR w każdej gminie ( 14 spotkań),  w wyniku których wypracowany zostanie ostateczny kształt LSR. Ramowy program warsztatów konsultacyjnych:

1/ Prezentacja raportu z badań ankietowych w zakresie opracowania nowej LSR

2/  Prezentacja nt. założeń finansowych UE na okres programowania 2023-2027

3/ Warsztaty w grupach : analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowane działania i oczekiwane rezultaty dla celów operacyjnych i strategicznych.

W ostatniej dekadzie października, LSR poddany zostanie konsultacjom społecznym. Projekt LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdbmk.pl wraz z ankietą do zgłaszania uwag. Dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowej komunikacji, zorganizowane zostanie spotkanie w formule on -line z udziałem zaproszonych i zainteresowanych osób. Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowaniu ostatecznego kształtu LSR. Ponadto wszystkie rozpowszechniane informacje będą posiadały zapis o współfinansowaniu oraz będą opatrzone logotypami i zapisami zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującej Księdze Wizualizacji.