Harmonogram PROW 2007-2013

Harmonogram

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp. Wyszczególnienie 2009
kwartały
2010
kwartały
2011
półrocza
2012
półrocza
2013
półrocza
2014
półrocza
I II III IV I II III IV I II I II I II I II
1 Operacje spełniające
warunki przyznania
pomocy dla działaa:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej X X X  X
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw X X X
3 Odnowa i rozwój wsi X X X X X
4 Małe projekty X X X X X X X

Dokumenty LGD do pobrania:

  1. Harmonogram – pobierz *doc

Ankiety monitorujące

Ankiety monitorujące do pobrania:

  • ankieta monitorująca dla realizatorów operacji: pobierz
  • ankieta monitorująca rezultaty operacji: pobierz

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Interpretacje indywidualne 

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Formularz ORD-IN 

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A.

interaktywny formularz ORD-IN: pobierz

Organy właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych

Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać je pocztą:

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

przykładowy formularz wpłaty: pobierz

Numer konta bankowego:

Izba Skarbowa w Bydgoszczy        52 1010 1078 0040 6622 3100 0000

Termin wydania interpretacji indywidualnej 

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00