Cele Związku Stowarzyszeń

Cele strategiczne LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

Cel ogólny I:

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz wzmocnienie i rozwój sektora MŚP na obszarze LGD

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie ilości miejsc pracy pozarolniczych w sektorze MŚP
  2. Podniesienie kondycji firm wiejskich i promocja działalności gospodarczej na wsi
  3. Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej

Cel ogólny II

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi oraz samoorganizację mieszkańców w zakresie działań związanych z edukacją i rynkiem pracy

Cele szczegółowe:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w tym młodzieży i dzieci, w działania na rzecz samorozwoju oraz rozwoju społeczności lokalnych (w tym zdobycia doświadczenia zawodowego, zwiększenie oferty edukacyjnej
  2. Tworzenie i rozwój zaplecza do rozwoju aktywności mieszkańców
  3. Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich, w tym doposażenie, remonty budynków i posesji służących jako miejsca spotkań i edukacji mieszkańców

Cel ogólny III:

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju gospodarczego obszaru LGD

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa estetyki przestrzennej wsi i wiejskiego budownictwa mazurskiego.
  2. Rozwój nowych produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych oraz ich promocja
  3. Budowanie świadomości i tożsamości regionalnej bazującej na wielokulturowości i wieloreligijności mieszkańców obszaru LGD.

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00