Regulamin Wypożyczalni „KULINARNA KRAINA”

§1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” , która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Klientem wypożyczalni może być członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, który zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia.

§2

Umowa wypożyczenia Klienta z Wypożyczalnią zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie może być zawarta dla ważności transakcji tylko w formie pisemnej.

§3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu przechowywania sprzętu w Kamionce 5, 13-100 Nidzica, na podstawie wcześniejszej rezerwacji sprzętu w dowolnej formie (osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej: kulinarnakraina@lgdbmk.pl . Sprzęt można rezerwować z wyprzedzeniem czasowym min. 48 godzin w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (nie obejmuje weekendu oraz świąt). Obowiązuje kolejność rezerwacji posiadanego wyposażenia.

§4

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją,  i w dobrym stanie technicznym.

§5

Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w siedzibie wypożyczalni   po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem wypożyczalni w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 zgodnie z okresem wypożyczenia.

§6

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

§7

Klient nie może dokonywać żadnych napraw ani przeróbek sprzętu.

§8

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu.

§9

Odpowiedzialność Klienta wypożyczalni Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – „KULINARNA KRAINA”:

  1. a) Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go do Wypożyczalni „KULINARNA KRAINA”. W celu zabezpieczenia roszczeń
    z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu, w chwili odbioru sprzętu przez wypożyczającego składa on pisemne oświadczenie o odpowiedzialności., za w/w uchybienia.
    b) Pod względem technicznym sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym od stanu wydania
    c) Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie
    i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu.

§10

Wypożyczalnia „KULINARNA KRAINA” zastrzega, iż może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny odmowy.

§11

Płatność za przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu następuje przy oddawaniu sprzętu do wypożyczalni lub przy odbiorze sprzętu przez pracownika obsługującego wypożyczalnię na podstawie wystawionej noty księgowej. 

§12

Odstąpienie od umowy jak również wszystkie zmiany w umowie wymagają dla ważności formy pisemnej

§13

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy Prawa Cywilnego