„Bioróżnorodność, czyli pszczeli przyjaciele”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że realizuje zadanie publiczne  współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem:
„Bioróżnorodność, czyli pszczeli przyjaciele”

Celem projektu jest wzrost efektywności oraz skali działań na rzecz bioróżnorodności w zakresie kształtowania krajobrazu naturalnego sprzyjającego pożytecznym gatunkom owadów poprzez praktyczne działania w życiu codziennym, przybliżanie tematyki osobom z naszego otoczenia tj. osób w każdej grupie wiekowej. Kluczowe działania zamkną się w działach zadaniowych wspierających przeciwdziałanie spadkowi liczby zapylaczy w różnych wymiarach. W ramach projektu wykorzystane zostaną różnorodne formy przekazu w ramach organizacji jednodniowego ogólnodostępnego plenerowego wydarzenia pn. Dzień pszczoły ( sierpień 2024), w tym: kampania społeczna, warsztaty. Kluczowymi produktami będą: przeprowadzenie kampanii edukacyjno –informacyjnych oraz przekazanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony różnorodności biologicznej podpartymi konkretnymi działaniami na rzecz bioróżnorodności. Projekt dotyczy obszaru priorytetowego związanego ze strategią działań na rzecz różnorodności biologicznej związanego ze spadkiem liczby zapylaczy. Koncept działań pozostaje ukierunkowany na rzecz poprawy stanu naturalnych siedlisk dla zapylaczy poprzez zazielenianie obszarów podmiejskich przy pomocy narzędzi mających za zadanie zwiększenie świadomości w dedykowanym obszarze.

Termin realizacji zadania: 02.06.2024 – 30.09.2024

Uwaga ! Skrócenie pracy Biura LGD

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie czynne w godzinach 8 – 13.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga!

Informujemy, że w dniach 29 – 30 kwietnia 2024r. oraz w dniu 2 maja 2024r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje – Kryteria wyboru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w związku z koniecznością zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania „Brama Mazurskiej Krainy” poddaje pod konsultacje społeczne opracowane kryteria:

  • KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz

Wszelkie uwagi należy zgłaszać mailowo na adres biuro@lgdbmk.pl za pomocą udostępnionego poniżej formularza do dnia 17.04.2024 r. do godz. 13.00. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje – kryteria

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA ROK 2024

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Obszar geograficzny:  Gmina miejsko-wiejska Nidzica, Gmina Kozłowo, Gmina wiejska Janowo, Gmina wiejska Janowiec Kościelny, Gmina miejsko-wiejska Lidzbark, Gmina wiejska Działdowo, Gmina wiejska Iłowo-Osada, Gmina wiejska Płośnica, Gmina miejsko-wiejska Wielbark, Gmina wiejska Rozogi, Gmina wiejska Świętajno, Gmina wiejska Szczytno, Gmina wiejska Dźwierzuty, Gmina wiejska Jedwabno,

Kod i nazwa interwencji:  I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027
Cel Przedsięwzięcie wskaźnik Podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy Termin naboru wniosków

Przewidywany limit środków

(euro)

Sposób realizacji
C.1. Kreatywna i konkurencyjna przedsiębiorczość P.I.1 PODEJMOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki

W.I.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje nieinnowacyjne

W.I.1.2 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje innowacyjne

 

 

 

Osoby fizyczne

 

 

07.10-25.10.2024 200 000,00 Konkurs
P.I.2 ROZWIJANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki W.I.2.1 Liczba operacji polegających na rozwinięciu  działalności gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, firmy z sektora MŚP 07.10-25.10.2024 525 000,00 Konkurs
P.I.3 ROZWÓJ POZAROLNICZYCH FUNKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH – agroturystyka, gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne

W.I.3.1 Liczba utworzonych zagród edukacyjnych

W.I.3.2 Liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych i lub gospodarstw opiekuńczych

W.I.3.3 Liczba osób o statusie rolników niskotowarowych zaangażowanych w rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

Rolnicy, rolnicy niskotowarowi 07.10-25.10.2024 112 500,00 Konkurs
C.2 Aktywni mieszkańcy i innowacyjne usługi społeczne P.II.1  POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W.II.1.1 Liczba wyposażonych miejsc, w których świadczone są usługi społeczne JSFP, organizacje pozarządowe (w tym KGW) 04.11-25.11.2024 500 000,00 Konkurs
P.II.2 PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI INTELIGENTNEJ WSI W.II.2.1 Liczba opracowanych koncepcji inteligentnych wsi JSFP, organizacje pozarządowe 0,00 Projekt grantowy
P.II.3 POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W.II.3.1 Liczba nowych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych JSFP, organizacje pozarządowe 04.11-25.11.2024 770 000,00 Konkurs
P.II.4.1 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI W.II.4.1 Liczba projektów grantowych z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polskiej wsi JSFP, organizacje pozarządowe 0,00 Projekt grantowy
P.II.4.2 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – ZIELOKA GOSPODARKA, BIOGOSPODARKA, GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W.II.4.2 Liczba projektów grantowych z zakresu zielonej gospodarki, biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego JSFP, organizacje pozarządowe 0,00 Projekt grantowy
P.II.4.3 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – EDUKACJA LIDERÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO W.II.4.3 Liczba centrów inkubowania aktywności społecznej i liderów lokalnych Lokalna Grupa Działania 04.11-25.11.2024 137 500,00 Operacja własna
P.II.5.1 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji W.II.5.1 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji JSFP, organizacje pozarządowe 04.11-25.11.2024 125 000,00 Konkurs
P.II.5.2 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób młodych i seniorów W.II.5.2 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób młodych i seniorów JSFP, organizacje pozarządowe 04.11-25.11.2024 125 000,00 Konkurs
P.II.5.3 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW  – projekty realizowane w partnerstwie W.II.5.3 Liczba zintegrowanych projektów zrealizowanych w partnerstwie z podmiotami z obszaru innego niż LSR, w tym międzynarodowych JSFP, organizacje pozarządowe 04.11-25.11.2024 400 000,00 Konkurs na operacje realizowane w partnerstwie
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – pobierz pdf