Konkurs na stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza nabór  na wolne stanowiska pracy:

 1. Referent ds. monitoringu i rozliczeń – pobierz

Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys ( curriculum Vita),
 •  kserokopie świadectw pracy,
 •  dokumenty poświadczające wykształcenie,
 •  prawo jazdy kat. B
 •  inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesy rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobowych (Dz. U. poz. 1182 z 3.09.2014 r. z póź. zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub pocztą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy”

Termin składania dokumentów: 18.08.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz telefonicznie pod nr 89 625 43 37, 511 598 021

Uwaga!

Informujemy, że  ze względu na panujące upały biuro Stowarzyszenia w dniu 20.07.2022r. czynne jest w godzinach od 8.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga!

Informujemy, że  ze względu na panujące upały biuro Stowarzyszenia w dniach od 27.06.2022r. do 01.07.2022r. czynne jest w godzinach od 8.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęcie realizacji operacji pt. „Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej””

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuję, że w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej”

 

 

Celem operacji jest:
 • wymiana doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz tworzenia sieci współpracy  i certyfikacji jakościowej lokalnych produktów turystycznych.
Planowane Efekty:
 • nawiązanie trwałej współpracy co najmniej 3 grup podmiotów uczestniczących w projekcie, osiągającej wymiar ponadregionalny;
 • wzmocnienie branży turystycznej na terenie 2 tożsamych obszarów wdrażania LSR poprzez wymianę wartościowych przykładów działania a w procesie długofalowym wdrożenie najciekawszych rozwiązań adekwatnych do możliwości i potencjału obszaru;
 • skuteczna diagnoza potencjału obszarów działalności co najmniej 2 grup podmiotów 2 tożsamych obszarów wdrażania LSR uczestniczących w projekcie.