W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4 w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

 • aktualizacja – LSR na lata 2014-2020 pobierz
 • zał. nr 11 do LSR – KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR pobierz
 • aktualizacja – Procedura wyboru i oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji – Karta pomocniczej oceny operacji z LSR  pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia e-mai l pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień  pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji – Karty oceny operacji  pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru operacji – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku  pobierz
 • aktualizacja – Procedura oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
 • zał. nr 1 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu pobierz
 • zał. nr 2 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu  pobierz
 • zał. nr 3 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
 • zał. nr 4 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karty oceny operacji pobierz
 • zał. nr 5 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Karta pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR pobierz
 • zał. nr 6 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia e-mail pobierz
 • zał. nr 7 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień pobierz
 • zał. nr 8 do procedury oceny i wyboru grantobiorców – Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • aktualizacja – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i zielonym. Kolor czerwony oznacza usunięcie zapisów, kolor zielony oznacza dodane nowe proponowane zmiany.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący procedur, regulaminów oraz kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu w tym okresie programowania naborów. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego poniżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia  15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.