W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.2, czyli na wniosek Zarządu LGD przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach:

  • zakres zmian- LSR na lata 2014-2020 oraz kryteria wyboru poszczególnych działań pobierz
  • zakres zmian-PLAN DZIAŁANIA-  Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • zakres zmian – Karty oceny operacji- załącznik do Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • zakres zmian – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • zakres zmian- Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • zakres zmian- WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU- Załącznik nr 1  do procedury oceny i wyboru grantobiorców  pobierz
  • zakres zmian- Wzór umowy o powierzenie grantu- Załącznik nr 2  do procedury oceny i wyboru grantobiorców pobierz
  • Formularz zmian pobierz

Proponowane zmiany w LSR dotyczą w szczególności wartości dofinansowania w poszczególnych przedsięwzięciach(C,D) lub/i doprecyzowania maksymalnego ich poziomu w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb poszczególnych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy. Podniesienie poziomu dofinansowania umożliwi prawidłową realizację działań, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania środków. Proponowany zakres wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Forma pomocy przewidziana dotychczas, nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący kryteriów oceny operacji opracowany został na podstawie doświadczeń zgromadzonych po przeprowadzeniu pierwszych w tym okresie programowania naborów. Uzasadnienie konieczności naniesienia korekt wynika w szczególności z wysokiej rozpiętości punktowej przewidzianej w dotychczas opracowanej formie kryteriów oceny. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy weryfikacji spełnienia kryterium w ramach poszczególnych kart oceny, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na szereg pojawiających się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego wyżej formularza mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia   23.03.2017r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje

Każda przyjęta zmiana/ aktualizacja ww. zakresie będzie podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.